نویسنده = سید محمدرضا احتشامی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تیمارهای پیش سرمادهی و خراش دهی (شیمیائی و فیزیکی) در شکستن خواب بذر خردل وحشی arvensis S

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 147-159

حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی


2. اثر تنش شوری و برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی ارقام و لاین های جو (Hordeum vulgareL.) در مرحله جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 117-127

سید محمدرضا احتشامی؛ زهرا امین دلدار؛ خداداد مصطفوی؛ محمد گلباشی؛ علی ایزدی دربندی؛ مهدی ضرابی