نویسنده = مهدی رمضانی
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر پیش تیمار و مدت زمان پیش تیمار بر خصوصیات گیاهچه ای و شاخصهای جوانه- زنی گیاه ختمی خبازی (.L Officinalis Althaea

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-82

مهدی بیات؛ آزاده رحمنی؛ رضا امیرنیا؛ مهدی رمضانی


2. اثرات اسمو پرایمینگ بر صفات جوانه زنی توده های بذری تریتیکاله (Triticosecale ) رقم (Lasko)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 185-195

مهدی رمضانی؛ رضا رضایی سوخت آبندانی


3. تأثیر اسموپرایمینگ بر برخی خصوصیات جوانه زنی بذر ذرت دو رگ سینگل کراس 704

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-146

رضا رضایی سوخت آبندانی؛ مهدی رمضانی


5. تأثیر هیدرو و اسموپرایمینگ بر صفات جوانه زنی ارقام مختلف گندم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 38-45

رضا رضایی سوخت آبندانی؛ مهدی رمضانی؛ منظر محمدی