کلیدواژه‌ها = کلزا
تعداد مقالات: 6
1. مطالعۀ جمعیت عوامل قارچی در نمونه های بذری ارقام کلزای زمستانه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-62

جواد زاد؛ سیامک رحمانپور؛ وحید رهجو؛ سعیده جعفرپور؛ پریسا همتی


2. بررسی میزان ارتباط بین آزمون های آزمایشگاهی و قدرت سبز شدن ارقام کلزا ( Brassica napus) در شرایط مزرعه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-74

محسن جمالی؛ یوسف سده؛ رضا توکل افشاری؛ ابوذر اسدی


4. تأثیر میزان رطوبت بذر در هنگام برداشت بر قابلیت جوانهزنی دو رقم کلزا Brassica( napus L.) در منطقۀ دزفول

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 139-146

حسین صادقی؛ مهران شرفی زاده؛ ویکتوریا عسکری


5. تأثیر برخی تنظیم کننده‌های رشد بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کلزا (Brassica napus L.)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 185-192

غزاله صفاری؛ ایرج اله دادی؛ سید محمد جواد آروین؛ حمید ایران نژاد؛ غلامعلی اکبری؛ ابوذر نعمتی قاسم آبادی