نویسنده = شاهنده، حمید
تعداد مقالات: 2
1. بهبود جنبه‌های فیزیولوژیک بذر سیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش شاخص های مربوط به عملکرد کیفی و ترکیب اسیدهای چرب

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-105

سید محمد سیدی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد خواجه حسینی؛ حمید شاهنده


2. بهبودجنبه های فیزیولوژیک بذرسیاهدانه (.L sativa Nigella (در خاک آهکی: نقش مقدار فسفر بذر تحت تأثیر تغذیه بوته مادری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 27-38

سید محمد سیدی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد خواجه حسینی؛ حمید شاهنده