نویسنده = زمانیان، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر روند زمانی برمیانگین وزنی عمر برخی ارقام گندم نان آبی و تحلیل اقتصادی آن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-51

هرمز اسدی؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ محمد قربانی؛ محمد رضا جلال کمالی