نویسنده = عباسی سورکی، علی
تعداد مقالات: 5
2. اثر پیش تیمار بذر بر افزایش تحمل گیاهچه آفتابگردان در خاک‌های آلوده به سرب در شرایط گلخانه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 153-169

نجمه افتخار؛ سینا فلاح؛ علی عباسی سورکی؛ حبیب خداوردی لو


3. بهینه سازی روش‌های افزایش کارایی جوانه‌زنی و سبز شدن گیاه دارویی گل راعی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-108

محمدرضا نعمتی خویی؛ علی عباسی سورکی؛ سینا فلاح


4. تأثیر بیوپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف چغندرقند ( Beta vulgaris L.)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 241-255

فاطمه بهرامیان؛ علی عباسی سورکی؛ عبدالحسین جمالی زواره؛ فرزاد شریف زاده


5. بررسی برهمکنش سرمادهی مرطوب و اسید جیبرلیک بر شکست خواب و جوانه‌زنی بذر لاله واژگون Fritillaria imperialis

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 257-266

زینب آقابابانژاد؛ علی عباسی سورکی؛ پژمان طهماسبی