نویسنده = مرادی، علی
تعداد مقالات: 4
1. اثر پتانسیل آب و زوال بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذرکتان روغنی رقم نرمن(‌Linum usitatissimum Var. Norman) دردماهای مختلف

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 19-33

علی حسینی پور؛ علیرضا یدوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ علی مرادی


2. تأثیر بیوپرایمینگ بذر بر برخی شاخص‌های جوانه‌‎زنی انیسون (Pimpinella anisum L.) توده فریدن تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-13

عاطفه حسینی؛ امین صالحی؛ علی مرادی؛ حمیدرضا بلوچی


3. بهبود کارآیی بذرهای زوال یافته کدوی پوست کاغذی با استفاده از پیش‌تیمار نیترو پروساید سدیم تحت تنش خشکی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-81

حسین رضا روحی؛ علی مرادی؛ مریم ثمن؛ یاسین محمدی؛ علی رضا شاهبداغلو