نویسنده = حبیب زاده زرندی، محترم
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدل های رگرسیونی در تخمین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر اکوتیپ های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 79-88

محترم حبیب زاده زرندی؛ ایرج اله دادی؛ حمیده خلج؛ محمد رضا لبافی