دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1394 (بهار و اردیبهشت 94) 
1. اثر تنش خشکی و مصرف کود نیتروژن بر بنیه بذر لوبیا قرمز

صفحه 1-13

آرش محمدزاده؛ حسن مجیدی دیزج؛ ناصر مجنون حسینی؛ مریم غفاری؛ محمد مددی زاده؛ مسعود سجادیان؛ احسان خدا رضایی


8. بررسی شاخص های جوانه زنی بذر لوبیا قرمز تولیدی در شرایط تنش خشکی و محلول پاشی منگنز و روی

صفحه 83-96

مهدی براانی دستجردی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ سید مجتبی هاشمی جزی