دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391 (بهار و تابستان 91) 
2. اثر اندازه بذر بر برخی خصوصیات جوانه زنی سه رقم گندم نان

صفحه 19-27

عباس زارعیان؛ حسین حیدری شریف آباد؛ لیلا یاری؛ بیتا اسکویی


4. تأثیر هیدرو و اسموپرایمینگ بر صفات جوانه زنی ارقام مختلف گندم

صفحه 38-45

رضا رضایی سوخت آبندانی؛ مهدی رمضانی؛ منظر محمدی


5. بررسی توزیع ابعاد بذر دورگ های آفتابگردان (.L annuus Helianthus (بوسیله مدلهای نرمال، لگ نرمال و ویبال

صفحه 46-65

حسین اورکی؛ ایرج اله دادی؛ فتانه پرهیزکار خاجانی؛ امید لطفی فر؛ سمانه متقی


10. بررسی ظهور گیاهچه بذرهای حاصل از دو تاریخ کاشت پاییزه و بهاره )Brassica napus L.( کلزا ار

صفحه 93-105

امید لطفی فر؛ غلامعلی اکبری؛ سمانه متقی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سید احمد سادات نوری؛ احمدرضا گل پرور