دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-250 (بهار و تابستان 1396) 
1. اثر بافت خاک و عمق کشت بر سبزشدگی و بنیه بذر پونه‌سای کرک ستاره‌ای(Nepeta asterotricha)

صفحه 1-10

مطهره اسفندیاری؛ محمد حسین حکیمی؛ محمد علی حکیم زاده اردکانی


2. اثرات دما و پتانسیل آب بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) رقم صفه

صفحه 11-22

رسول استادیان بیدگلی؛ حمیدرضا بلوچی؛ الیاس سلطانی؛ علی مرادی


6. دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر شش اکوتیپ بارهنگ کبیر(Plantago major)

صفحه 57-68

علیرضا ربیعی؛ احمد نظامی؛ مرتضی گلدانی؛ محمد خواجه حسینی؛ مهدی نصیری محلاتی


14. تاثیر مگنتوپرایمینگ بر جوانه زنی بذر کنجد (Sesamum indicum) تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 165-176

مریم جانعلی زاده قزوینی؛ احمد نظامی؛ حمید رضا خزاعی؛ مرتضی گلدانی؛ حسن فیضی


18. بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت گیاه مادری بر جوانه‌زنی و بنیه بذر سویا

صفحه 219-233

حسین صادقی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ آیدین حمیدی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی