دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار و تابستان 1397 
4. تاثیر روند زمانی برمیانگین وزنی عمر برخی ارقام گندم نان آبی و تحلیل اقتصادی آن

صفحه 41-51

هرمز اسدی؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ محمد قربانی؛ محمد رضا جلال کمالی


11. بررسی تنوع جوانه‎زنی بذر ارقام و ژنوتیپ‎های چغندرقند تحت تنش گرمائی

صفحه 137-149

نیلوفر یزدانی؛ رحیم محمدیان؛ اسلام مجیدی هروان؛ محسن آقائی زاده کماکلی