دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، پاییز و زمستان 1397 (پاییز و زمستان 1397) 
7. مدل سازی حیات بذر اسفرزه (plantago ovata) تحت شرایط مختلف انبارداری

صفحه 95-104

رضا توکل افشاری؛ لیلا تبریزی؛ شیوا باروتی؛ عباس هاشمی


17. بررسی تأثیر تاریخ کاشت والد مادری بر شاخص‌های جوانه‌زنی ارقام و لاین های کلزای پاییزه

صفحه 237-246

میترا خیبری؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سعید سیف زاده؛ اسماعیل حدیدی ماسوله؛ حمید رضا ذاکرین


20. تهیه‌ی مجموعه‌ها‌ی گیاهی، بذری و تصاویر بذر علف های هرز منطقه‌ی‌ مشهد

صفحه 275-287

محمدرضا باقری؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمودرضا گلزاریان