دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1398 (بهار و تابستان 1398) 
5. بررسی نوع پوشش و شرایط مناسب محیط نگهداری بذر گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.)

صفحه 53-65

سیاوش محمدی؛ عباس ده شیری؛ محمد حسن عصاره؛ فضل الله صفی خانی


17. شناساییQTL های مرتبط با جوانه‌زنی جو در شرایط نرمال و تنش خشکی

صفحه 227-239

زینب تقی زاده؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ حسینعلی فلاحی؛ مهناز کاتوزی


20. تعیین دماهای کاردینال و مطالعه اثر دما بر کارایی پرایمینگ بذر پیاز خوراکی رقم زرگان (Allium Cepa cv, Zargan)

صفحه 265-277

محمدعلی عسکری سرچشمه؛ زهرا بیگم مرادی شکوریان؛ مجتبی دلشاد؛ رضا توکل افشاری