دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1398 (پاییز و زمستان 1398) 
5. ارزیابی برخی خصوصیات کیفی بذرهای پوشش دار با پلیمر سنتز شده داخلی و خارجی چغندرقند، ذرت و یونجه

صفحه 47-58

داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ فرحناز حمدی هولاسو؛ مهدی صادقی شعاع


7. بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بذر ذرت(Zea mays L. )در شرایط زوال طبیعی و مصنوعی

صفحه 73-85

بیتا اسکویی؛ آیدین حمیدی؛ سامان شیدائی؛ مریم دیوسالار؛ حسین صادقی