اثر پیش تیمار سرما دهی بر خصوصیات جوانه زنی بذر و تحمل تنش خشکی در گیاه دارویی وشاء (Dorema ammoniacum)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران

2 ، گروه مرتع و آبخیزداریری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

3 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

یکی از مسائل مهم در مناطق خشک و نیمه خشک کمبود آب است، بنابراین انتخاب گونه‌های گیاهی دارویی مقاوم به خشکی بویژه در مرحله جوانه‌زنی بذر و سبز شدن اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق ابتدن تیمار سرمادهی مرطوب جهت شکست خواب بذور وشاء (Dorema ammoniacum) بررسی شد. سپس بذور تیمار شده در محیط کشت جوانه‌زنی همراه با تنش خشکی به مدت 20 روز در دمای 15 و 20 درجه سانتی‌گراد قرار داده شد. آزمایش تنش خشکی، در قالب آزمایش فاکتوریل و به صورت طرح کاملا تصادفی در 5 سطح، شامل ایجاد تنش اسمزی بر اساس پتانسیل‌های اسمزی محلول حاوی پلی‌اتیلن گلایکول 4- ، 8- ، 12- و 16- بار و بدون تنش یا شاهد استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش شدت تنش اسمزی به طور معنی‌داری (P<0/01) از سرعت و درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه کاسته می‌شود. متعادل‌ترین محدوده تنش اسمزی جهت بهیود جوانه‌زنی، پس از شرایط عدم تنش، حداکثر 12- بار تنش در پتانسیل اسمزی بود. به نظر می‌رسد طول ساقه‌چه در بین سایر صفات مورد بررسی از حساسیت بالاتری نسبت به تنش اسمزی برخوردار است. در ضمن مناسب‌ترین دما برای جوانه‌زنی وشاء تحت تنش تیمار خشکی دمای 20 درجه سانتی‌گراد بود.

کلیدواژه‌ها


Abdi, H., M.R. Bihamta, E. Azizov, and R. Chogan. 2015. Investigation of drought stress levels of PEG 6000 on seed germination components and its relationship with drought tolerance indices in promising lines and cultivars of bread weheat (Triticum aestivum L.). Iranian J. Field Crops Res. 12(4): 582-596 (In Persian, with English Abstract)
Abdul-Baki, A.A., and J.D. Anderson, 1973. Relationship between decarboxylation of glutamic acid and vigor in soybean seed. Crop Sci.13: 227–232.
Alijanpour, B., P. Babakhanlou, F. Ajir, and R. Habibi. 2006. Determination of the optimal cooling time and planting depth for Dorema ammoniacum D. Don.  Iranian J. Med. Aromat. Plants Res. 21(4): 517- 534 (In Persian, with English Abstract)
Amoaghaei, R. 2007. The effect of GA3 and moist-chilling on seed dormancy breaking of Ferula ovina Bois. JCCP. 11(40): 471-482(In Persian with English Abstract)
Askarian, M. 2004. The effects of salinity and dryness on germination and seedling establishment of Kochia prostrate and Elymus junceus. Pajouhesh-va.Sazandegi. 64:71-77. (In Persian with English Abstract)
Ashraf, M., and P. J. C. Harris, 2005. Abiotic Stresses: Plant Resistance through Breeding and Molecular Approaches. The Haworth Press, New York.
Baghdadi, E., A.A. Jafari, M.A. Alizadeh, and A.H. Gorji. 2013. Effect of drought stress and cold treatment on germination and seedling growth of Poa pratensis and Poa trivialis under germination and greenhouse condition. Iranian J. Rangeland Desert Res. 20(4): 706-718 (In Persian with English Abstract)
Blum, A. 2005. Drought resistance, water-use efficiency, and yield potential-are they compatible, dissonant, or mutually exclusive. Australian J.  Agric. Res. 56: 1159-1168.
De, R., and R.K.  Kar, 1995. Seed germination and seedling growth of Mung bean (Vigna radiata) under water stress induced by PEG-6000. Seed Sci. Technol. 23(2): 301–308.
Geravandi, M., E. Farshadfar, and D. Kahrizi. 2010. Evaluation of drought tolerance in bread wheat advanced genotypes in field and laboratory conditions. Iranian J. Seed Plant Impro. 26-1 (2): 233-252 (In Persian with English Abstract)
Ghasemi arian, A.R., J. Izadi, M.R. Afkham Alshoara, and R. Ejlali. 2009. Germination improvement in seeds of gum ammoniac Dorema ammoniacum. Iranian J. Rangeland Desert Res. 15(4): 455- 463(In Persian with English Abstract)
Hermy, M., O. Honnay, L. Firbank, C. Grashof-Bokdam, and J. E. Lawesson, 1999. An ecological comparison between ancient and other forest plant species of Europe, and the implications for forest conservation. Biol Conserv. 91(1): 9-22.
Hunter, E.A., C.A. Glasbey, and R.E.L. Naylor, 1984. The analysis of data from germination tests. Journal of Agricultural Science. Cambridge 102: 207-213.
Hussain, S.S. 2006. Molecular breeding for abiotic stress tolerance. Drought perspective. P Pakistan Acad Sci. 43(3):189-210.
Irvani, N., M. Solouki, M. Omidi, A. Saidi, and A.R. Zare, 2012. Seed germination and dormancy breaking in Dorema ammoniacum D., an endangered medicinal plant. Trakia J. Sci. 10(1): 9-15.
Jafari, M. 1996. Relationship between salinity and K. proceeding of second national congress of desertification and different methods of combat desertification, N (175). Iranian Research Institute of Forest and Rangelands Publishers. Iran.
Khan, M.A., and I.A. Ungar, 2001. Seed germination of Triglochin maritima as influenced by salinity and dormancy relieving compounds.Biol. Plant. 44(2): 301-303.
Marchner, H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. Second ed. Academic Press. United States.
Matthews, S., and M. Khajeh-Hosseini, 2007. Length of the lag period of germination and metabolic repair explain vigor differences in seed lots of maize (Zea mays). Seed Sci. and Technol. 35(1): 200-212.
Moazen, M, and R. Najafi. 2013. Introduction and evaluation of the Therapeutic effects of Aloe Vera Proceedings of the First National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture. 10 Oct 2013. Hamedan. Iran.
MurilloAmador, B., R. LopezAguilar, C. Kaya, J. LarrinagaMayoral, and A. FloresHernandez, 2002. Comparative effects of NaCl and polyethylene glycol on germination, emergence and seedling growth of cowpea. J. Agron. Crop Sci. 188(4): 235-247.
Naghizadeh, M, and R. Kabiry. 2017. Effect of salicylic acid on some physiological characteristics of corn (Zea mays L.) under dry stress. Environ. Stresses. Crop. Sci. 9(4): 315-327. (In Persian)
Ramzani-Gasak, M., M. Taghvaee, M. Masudi, A. Riahi, and N. Behbahani. 2008. Evaluation of drought and salinity effects on Capparis sninosal L. germination and growth. J. Rangeland 4: 411- 420. (In Persian)
Saeidi, M., A. Ahmadi, K. Postini, and M.R. Jahansooz. 2007. Evaluation of germination traits of different genotypes of wheat in osmotic stress situation and their correlations with speed of emergence and drought tolerance in farm situation. J. Water Soil Sci. 11(1): 281-294.
Safavi, y. 2010. Effects of drought stress on germination characteristics and seeding growth of Agropyron tauri and Agropyron repens under germinator and greenhouse conditions (In Persian). Msc. Thesis. Islamic Azad Univ. Borujerd, Iran. (In Persian, with English Abstract)
Salehi Shajani, P., M. Izadpanah, L. Fallah, M. Ramezani Yeganeh, L. Rasoulzadeh, A. Kavandi, and F. Sardabi. 2015. Comparison of the Effect of Drought Stress on Osmotic, Peroxidase, Polyphenol Oxidase and Pigment Adjustment in Different Seed Species of Anthemis tinctoria and Tripleurospermum servanes of the Iranian Natural Resources Gene Bank. J. Plant Res. 28(1): 126-139. (In Persian, with English Abstract)
Seefeldt, S.S., K.K. Kidwell, and J.E. Waller. 2002. Base growth temperatures, germination rates and growth response of contemporary spring wheat (Triticum aestivum L.) cultivars from the US Pacific Northwest. Field Crops Res. 75(1): 47–52.
Seyedi, M., J. Hamzei, A. Bourbour, V. Dadrasi, and F. Sadeghi. 2013. Effect of hydro-priming on germination properties and seedling growth of the safflower (Carthamus tinctorius L.) under drought stress. J. Agron. Sci. 5(8): 63-76. (In Persian, with English Abstract)
Susiluoto, S., and F. Berninger, 2007. Interactions between morphological and physiological drought responses in Eucalyptus microtheca. Silva Fenn. 41(2): 221-233.
Trautwein, E.A., D. Reickhoff, and H.F. Erbershobler. 1997. The cholesterol-lowering effect of psyllium a source dietary fiber. Ernhurung Umschau. 44: 214-216.
Weisz, P.R., R.F. Denison, and T.R. Sinclair. 1985. Response to drought stress of nitrogen fixation (acetylene reduction) rates by field-grown Soybean. Plant Physiol. 78(3): 525-530.
Zehtabian, G.R., H. Azarnivand, and M.M. Sharifi Kashan. 2002. Effects of drought and salinity stress on (Agropyron intermedium, Avena barbata and Panicum antidotale). J. Nat. Resour. 54(4): 409-421. (In Persian, with English Abstract)