بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بیات، پروین [1] دانشگاه رازی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • بیات، فرشته [1] هیات علمی-گروه اصلاح نباتات، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
 • بیات، مهدی [1] دانش آموخته دکتری زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • بادلی، سیما [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • باروتی، شیوا [2] دانشجو
 • باروتی، شیوا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • بازی، طاهره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج
 • باقری، علیرضا [1] عضو هیئت علمی/دانشگاه رازی کرمانشاه، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • باقری، محمدرضا [1] گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • بخشی خانیکی، غلامرضا [1] عضو هیئت علمی/ گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • بذر افشان، وحید [1] دانش آموخته گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و احد کرج
 • براانی دستجردی، مهدی [1] دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد گروه مهندسی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • برجسته، علیرضا [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.
 • برزعلی، محمد [1] عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • بلدی، سجاد [1] دانشجو/دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • بلوچی، حمیدرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی- دانشگاه یاسوج
 • بلوچی، حمیدرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
 • بلوچی، حمیدرضا [1] عضو هیئت علمی/دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • بلوچی، حمیدرضا [1] عضو هیئت علمی/ گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
 • بلوچی، حمیدرضا [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی- دانشگاه یاسوج
 • بهرامی، محمود رضا [1] مدرس دانشگاه
 • بهرامیان، فاطمه [1] دانش آموخته/ کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • بهزادی، یعقوب [1] گروه زراعت دانشگاه یاسوج
 • بهنام فر، کورش [1] استادیار پژوهش/بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

پ

ت

ث

ج

چ

 • چائی چی، محمد رضا [1] عضو هیئت علمی/ گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • چگینی، محمد علی [1] عضو هئیت علمی (موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
 • چنگیزی، مهدی [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • چنگیزیان، مهناز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

 • زاد، جواد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرج، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • زارع، سلمان [1] دانشجوی دکتری بیابان زدایی دانشگاه تهران
 • زارع، لیلا [1] کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج
 • زارعی، حسین [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • زارعیان، عباس [1] پژوهشگر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال
 • زارعیان، عباس [1] دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • زارعیان، عباس [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 • زارعیان، عباس [1] مربی پژوهش موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
 • زارعیان، عباس [1] مربی پژوهش مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج
 • زارع چاهوکی، محمد علی [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • زارع حسن آبادی، مریم [1] مدرس مدعو گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • زرافشار، مهرداد [1] بخش تحقیقات منابع‌طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، فارس، ایران
 • زمانی، حامد [1] دانشجوی دکتری/ گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، قائم شهر، مازندران، ایران.
 • زمانی، ناهید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد/ فیزیولوژی گیاهی، گروه زراعت، دانشگاه شهرکرد.
 • زمانیان، غلامرضا [1] دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • زمانیان، محمد [1] استادیار پژوهش/ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • زند، اسکندر [1] استاد پژوهشی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

س

 • ساجدی، عبدالله [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
 • ساجدی، نورعلی [1] گروه زراعت- دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی-اراک
 • ساجدی، نورعلی [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • ساجدی، نورعلی [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
 • سادات نوری، سید احمد [1] دانشیار دانشکده علوم گیاهی و دامی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • سیادت، سید عطاءاالله [1] استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 • ساسانی، شهریار [1] بخش تحقیقات زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • ساطعی، آرین [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
 • سپهری، علی [1] عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا
 • سجادیان، مسعود [1] دانشجوی دکتری اگرواکولوژی دانشگاه شهید بهشتی
 • سیدی، سید محمد [1] دانش آموخته/دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • سیدی، سید محمد [1] دانشجوی دکترای اکولوژی گیاهان زراعی
 • سیدی، سید محمد [1] گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه.
 • سیدشریفی، رضا [1] گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
 • سیدشریفی، رئوف [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
 • سیدشریفی، رئوف [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی
 • سید شریفی، رئوف [1] اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • سید شریفی، رئوف [1] دانشیار/ گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • سید شریفی، رئوف [1] دانشیار/گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • سید شریفی، رئوف [1] عصو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • سید شریفی، رئوف [1] عضو هیئت علمی/دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • سید شریفی، رئوف [1] عضو هیئت علمی/گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • سده، یوسف [1] دانش آموخته/دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • سراج، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد/پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران.
 • سعادت، طیبه [1] دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح
 • سعیدی، کرامت الله [1] استادیار/گروه مهندسی زراعت و گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • سعیدی، محسن [1] استادیار دانشگاه رازی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • سعیدی پویا، الهام [1] دانشجوی دکتری/گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران.
 • سفیدکن، فاطمه [1] استاد/ بخش تحقیقات گیاهان دارویی، موسسه تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور، تهران، ایران.
 • سیف زاده، سعید [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
 • سلطانی، الیاس [1] استادیار پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • سلطانی، الیاس [1] عضو هیئت علمی/ گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران.
 • سلطانی الکویی، مرضیه [1] دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
 • سلطانی کاظمی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد/ گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، شهر ملاثانی، خوزستان، ایران.
 • سلیمی، حمیرا [1] مربی پژوهش مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور- تهران
 • سلیمی تملی، ندا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد/پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران.
 • سمیعی، لیلا [1] گروه گیاهان زینتی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سوری، محمد کاظم [1] استادیار،گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

ش

ص

 • صابر باغبان، زهرا [1] مدیر بخش فنی
 • صادقی، حسین [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال
 • صادقی، حسین [1] عضو هئیت علمی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 • صادقی، حسین [1] گروه زراعت، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آژاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
 • صادقی، حسین [1] مربی پژوهش موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
 • صادقی، حسین [1] موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • صادقی، سید مصطفی [1] عضو هیئت علمی/دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • صادقی پور، امید [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی )ره(، گروه زراعت، تهران، ایران
 • صادق زاده حمایتی، سعید [1] استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • صادقی شعاع، مهدی [1] استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • صالحی، امین [1] استادیار گروه زراعت دانشگاه یاسوج
 • صالحی، امین [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج
 • صالحی، امین [2] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج
 • صالحی، معصومه [1] پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات شوری
 • صالحی شانجانی، پروین [1] رئیس بانک ژن منابع طبیعی ایران
 • صبوری، حسین [1] گروه تولیدات گیاهی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه گنبد کاووس
 • صدرآبادی حقیقی، رضا [1] استاد گروه زراعت دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد
 • صدرآبادی حقیقی، رضا [1] عضو هیئت علمی/ گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
 • صدقی، محمد [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
 • صدقی، محمد [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • صدقی، محمد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • صدقی، محمد [1] دانشیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • صدقی، محمد [1] دانشیار/ گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • صدقی، محمد [1] دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی،گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • صدقی، محمد [1] عضوهیئت علمی/ گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • صدقی، محمد [2] گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
 • صفاری، غزاله [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان - دانشگاه تهران
 • صفی خانی، فضل الله [1] موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 • صفری، حسین [1] رفسنجان- دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان- دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • صفرزاده، محمد نقی [1] عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه زراعت و اصلاح نباتات

ض

 • ضرابی، مهدی [1] د انش آموخته کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

ط

 • طالقانی، داریوش [1] دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • طباطبایی، سید علی [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، ایران
 • طباطبایی، سید علی [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • طباطبائیان، جواد [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحــد اضفهان (خوراسگــان)، گروه زراعت، اصفهان، ایران
 • طرفی، وفا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر/ پژوهشکده زیست فناوری، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • طهماسبی، پژمان [1] استادیار/ گروه ژنتیک و گروه منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • طهماسبی، پژمان [1] عضو هیئت علمی/دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • طهماسبی، زهرا [1] استادیار دانشگاه ایلام
 • طهماسبی گوجگی، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویهای و عطری،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • طویلی، علی [1] دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • طویلی، علی [5] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

ع

غ

ف

 • فتحی، قدرت االله [1] استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 • فتحی، ندا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی/ گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، خوزستان، ایران.
 • فرهادی، الهام [1] دانش آموخته دکتری زراعت- اکولوژی، گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
 • فرهمند، همایون [1] گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • فرهودی، روزبه [1] عضو هیئت علمی/ گروه شناسایی و مبارزه با علف هرز، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.
 • فرهودی، روزبه [2] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
 • فروزش، پیمان [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • فیضی، حسن [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
 • فیضی، حسن [1] عضو هیئت علمی/ دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.
 • فیضی، حسن [1] گروه تولیدات­ گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت­ حیدریه، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران.
 • فلاح، سیف اله [1] دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • فلاح، سینا [1] عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
 • فلاح، سینا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد، ایران.
 • فلاحی، حسینعلی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

ق

 • قادری فر، فرشید [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکتری زراعت
 • قادری فر، فرشید [1] دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان
 • قاسمی، سلیمان [1] مدیر تحقیق و توسعه و مسئول فنی آفت کش های بیولوژیک
 • قاسمی آریان، یاسر [1] دانشجوی دکترای بیابان زدایی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تهران
 • قاسمی آریان، یاسر [1] دانشجوی دکترای بیابان زدایی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • قاضی نظامی، بیژن [1] گروه علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
 • قاطعی، علی [1] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • قبادی، محمداقبال [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • قبادی، محمد اقبال [1] دانشگاه رازی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • قبادی، مختار [1] عضو هیئت علمی دانشگاه رازی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • قبادی، مختار [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • قرآنی، یاسین [1] دانشجو/گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • قربانی، رضا [1] استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • قربانی، محمد [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • قرخلو، جاوید [1] گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قرینه، محمدحسین [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رامین خوزستان، اهواز، ایران.
 • قرینه، محمد حسین [1] دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 • قرینه، محمد حسین [1] عضو هیئت علمی/ گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، شهر ملاثانی، خوزستان، ایران.
 • قلی پوری، عبدالقیوم [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی
 • قمی، ساره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • قهرمانی، صغری [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم وتکنولوژی بذر/گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • قوشچی، فرشاد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد پیشوای ورامین

ک

گ

 • گازر، حمیدرضا [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
 • گازر، حمید رضا [1] دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • گرایلی، شیرزاد [1] دانشجوی دکتری- دانشگاه ایلام
 • گزانچیان، غلامعلی [1] استادیار بخش تحقیقات منابع طبیعی-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی-سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • گزانچیان، غلامعلی [1] بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • گلباشی، محمد [1] دانشجوی دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تهران
 • گلباشی، محمد [1] دانشجوی دکتری تخصصی نانو تکنولوژی دانشگاه تهران
 • گل پرور، احمدرضا [1] -استادیار دانشگاه آزاد اسالمی- واحد خوراسگان
 • گلدانی، مرتضی [1] عضو هیئت علمی/ گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • گلدانی، مرتضی [1] عضو هیئت علمی/ گروه زراعت و اصلاح نبات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.
 • گلزاریان، محمودرضا [1] گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • گلوی، محمد [1] عضو هیئت علمی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران.
 • گنجی، ابراهیم [1] عضو هیئت علمی/مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • گنج بخش صنعتی، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان
 • گودرزی، داریوش [1] مربی/گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران.

ل

 • لبافی، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
 • لبافی، محمد رضا [1] مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران.
 • لشکری صنمی، ناطق [1] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • لطفی، ثمین [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • لطف الله، فرشته [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
 • لطفی فر، امید [1] استادیار گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • لطفی فر، امید [1] دانشجوی دکتری زراعت، دانشکده علوم گیاهی و دامی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • لطفی فر، امید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت- گروه علوم زراعی و اصالح نباتات- پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

م

ن

 • نادرپور، مسعود [1] موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • ناصری، حمید رضا [1] گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران
 • نیامنش، حیدر [1] عضو هیئت علمی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • نبی، فهیمه [1] دانشجو/دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان
 • نباتی، جعفر [1] گروه پژوهشی بقولات، پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
 • نبی پور، مجید [1] دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نبوی کلات، سیدمحسن [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران
 • نجفی، فرزاد [1] عضو هیات علمی پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • نجفی نوری، سید مجید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوای ورامین
 • نریمانی، رسول [1] دانشجوی کارشناسی ارشد/ گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران.
 • نصیبی، فاطمه [1] دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • نصیری، محسن [1] عضو هیأت علمی مسئول آزمایشگاه تکنولوژی بذر بانک ژن- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • نصیری، محسن [1] عضو هیئت علمی گرو بانک ژن منابع طبیعیموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • نصیری، محسن [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع
 • نصیری، محسن [1] مربی پژوهشی، گروه بانک ژن منابع طبیعی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • نصیری محلاتی، مهدی [1] عضو هیئت علمی/ گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • نظامی، احمد [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • نظامی، احمد [1] عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • نظامی، احمد [1] عضو هیئت علمی/ گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.
 • نظامی، احمد [3] عضو هیئت علمی/ گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.
 • نظری، شهرام [1] دانشجوی دکتری/گروه اکواوژی گیاهان زراعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • نعمتی، سید حسین [1] گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد. ایران
 • نعمت الهی، فاطمه [1] گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
 • نعمتی خویی، محمدرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه شهرکرد
 • نعمتی قاسم آبادی، ابوذر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان - دانشگاه تهران
 • نقدی، رضا [1] هیئت علمی
 • نقدی بادی، حسنعلی [1] دانشیار پژوهش گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
 • نقدی بادی، حسنعلی [1] دانشیار پژوهش، گروه پژوهشی کشت و توسعه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
 • نقی زاده، مهدی [2] استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • نماینده، آنیتا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه علوم باغبانی، شیراز، ایران
 • نوذرپور، الهام [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • نورانی، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه علف هرز، شیراز، ایران
 • نورحسینی، سید علی [1] دانشجوی دکتری/ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت؛ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • نوریزدان، حمیدرضا [1] عضو هیات علمی/گروه اصلاح نباتات-دانشگاه خلیج فارس-بوشهر
 • نورمحمدی، قربان [1] دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نورمحمدی، قربان [1] عضو هیئت علمی/گروه زراعت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • نورمحمدی، کاظم [1] دانشجوی دکتری

و

 • وزان، سعید [1] دانشیار، دانشگاه آزاداسلامی، واحد کرج، گروه زراعت
 • وزان، سعید [1] دانشیار/ گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، البرز، ایران.
 • ولدآبادی، سید علیرضا [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

ه

 • هاشمی، شهلا [1] کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
 • هاشمی، شهلا [2] کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر
 • هاشمی، عباس [1] دانشجو
 • هاشمی، عباس [1] دانشجوی دکتری تخصصی علوم و تکنولوژی بذر /پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • هاشمی، عباس [1] دانشجوی دکتری علوم و تکنولوژی بذر ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • هاشمی، عباس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • هاشمی جزی، سید مجتبی [1] مربی پژوهشی، بخش اصلاح بذر و نهال، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
 • هاشمی فشارکی، شهلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد/ گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، البرز، ایران.
 • همتی، پریسا [1] کارشناس آزمایشگاه/کرج، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

ی