اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد حسن عصاره

بیوتکنولوژی گیاهی - کشت بافت وسلول گیاهی رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

asarehspcri.ir
0000-0003-4383-2301

h-index: 12  

سردبیر

رضا توکل افشاری

فیزیولوژی بذر استاد گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

tavakolafsharium.ac.ir
0000-0003-0073-8665

h-index: 14  

مدیر داخلی

آیدین حمیدی

اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار پژوهش/موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

hamidi.aidingmail.com
0000-0002-7743-5083

h-index: 3  

اعضای هیات تحریریه

مسعود احمد زاده

کنترل بیولوژیک، باکتریهای پروبیوتیک گیاهی استاد گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ahmadzut.ac.ir
0000-0003-2009-4131

h-index: 15  

فرزاد شریف زاده

فیزیولوژی بذر دانشیار گروه زراعت اصلاح و نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

sharifzut.ac.ir
0000-0002-7963-2953

h-index: 9  

مریم شهبازی

فیزیولوژی مولکولی گیاهی عضو هیات علمی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

maryam.shahbazigau.ac.ir
0000-0001-5607-8710

h-index: 13  

رضا معالی امیری

بیوتکنولوژی استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

rmamiriut.ac.ir
0000-0003-2496-4800

h-index: 16  

حمید مدنی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

h_madaniiau-arak.ac.ir
0000-0003-0078-6771

h-index: 8  

دانیال کهریزی

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک استاد/گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکاه رازی، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ایران.

dkahriziyahoo.com
0000-0002-1717-6075

h-index: 22  

علی عبادی

علوم باغبانی استاد/علوم باغبانی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

aebadi38gmail.com
0000-0002-7043-255x

h-index: 20  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

امیرعلی خدّام زاده

بیوتکنولوژی کشاورزی (باغبانی حفاظتی) استادیار. مدیر برنامه آموزشی مقطع کارشناسی/گروه آموزشی علوم زمین و محیط زیست، دانشگاه بین المللی فلوریدا، میامی، ایالات متحده آمریکا

case.fiu.edu/about/directory/profiles/khoddamzadeh-amir.html
akhoddamfiu.edu
0000-0002-7114-1906

h-index: 8  

ابراهیم محمّدخواه

تولید بذر(ژنتیک و اصلاح) استاد/گروه آموزشی تولید گیاهان زراعی و محیط زیست روستایی، آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح گیاهان،مدرسه کشاورزی، دانشگاه تسالی، ولس، یونان.

ekhahuth.gr
0000-0001-7899-084X

h-index: 13