اهداف و چشم انداز

 

اهداف و چشم‌انداز

نشریه علوم و فناوری بذر ایران جایگاهی معتبر برای پژوهشگران و متخصصانی است که در صدد ارتقاء، به اشتراک‌گذاری، و به بحث گذاشتن ایده‌ها و پیشرفت‌های صورت گرفته در همه جنبه های علوم و فناوری بذر ایران هستند.

 این نشریه با افتخار، پذیرای مقالات علمی مرتبط با حوزه‌های تخصصی ذیل می‌باشد:

-       فیزیولوژی بذر

-       اکولوژی بذر

-       تولید بذر

-        برداشت، فرآوری، نمونه برداری، و انبارداری بذر

-        حفاظت ژنتیکی و احیاء زیستگاه

-        توزیع و آزمون بذر

نشریه علوم و فناوری بذر ایران، در صدد پاسخ‌گویی به نیاز پژوهشی و اطلاعاتی پژوهشگران، مروّجان، و همه کسانی است که دست اندر کار بهبود و نظارت بر کیفیت محصول نهایی دانش و صنعت بذر هستند.