اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه خود را ملزم به رعایت اصول و رهنمودهای اخلاقی کمیته بین المللی اخلاق نشر(COPE)می داند.