نویسنده = لیلا سمیعی
تعداد مقالات: 1
1. نقش چینه سرمایی و پیش تیمار با آرژینین و جیبرلیک اسید روی ویژگی‌های جوانه‌زنی گیاه بومی لاله واژگون گرگانی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-30

سجاد علی پور؛ علی تهرانی فر؛ محمود شور؛ لیلا سمیعی؛ همایون فرهمند