تأثیر اندازه بذر بر درصد ظهور،استقرار گیاهچه و برخی خصوصیات کمّی گلرنگ درشرایط مزرعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال

3 دانشیار دانشگاه تهران ، پردیس ابوریحان

4 کارشناس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال

چکیده

به منظور بررسی تأثیر اندازه بذر بر درصد ظهور، استقرار گیاهچه و برخی از صفات کمّی چهار رقم گلرنگ (گلدشت، پدیده، محلی اصفهان و سینا) در سه اندازه بذر(ریز: 3-2 میلیandzwnj;متر، درشت: بزرگتر از 3 میلیandzwnj;متر و شاهد: بدون تفکیک)، تحقیقی طی سالهای 1388-1387 در مزرعه مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج انجام شد. بــذرهــا بـهترتیب آزمــایش فاکتوریل( 3andtimes;4) بر پایه طرح بلوکهــای کامـل تصادفـی با سـهتکرار کاشته شدند. نتایج بیانگر اختلافهای معنیداری بین ارقام بهاستثنای تعداد بوته درکـرت بـود. بهطوری که رقم پدیده و گلدشت نسبت به ارقام دیگر از وضعیت بهتری برخوردار بودند. همچنین بین اندازه های مختلف بذر تفاوتهای معنیداری نمایان شد. مطابق با مقایسه میانگین، بذرهای درشت با بیشترین درصد ظهور(75/80 درصد)، وزن هزاردانه(96/51 گرم) و عملکرد دانه(75/230 گرم در مترمربع) در مقایسه با بذر های شاهد وریز برتر بودند. به دلیل نمایش بهتر رقم پدیده و گلدشت برای اکثر صفات مورد بررسی، همچنین ایجاد گیاهچههای قوی توسط بذرهای درشت، استفاده از ارقام با اندوخته غذایی کافی و انتخاب بذرهای درشت با پتانسیل جوانهزنی بیشتر برای رسیدن به عملکرد بالا و استقرار مناسب گیاهچه توصیه می شود. 

کلیدواژه‌ها


Chiangmai, P. N., Laosuwan P. and A. W. Anyuwat . 2006. The effect of mung bean seed size on
germination ability, Bean sprout production and agronomic characters. Silpakorn University International
Journal, Vol.6 (Number 1-2). 
 
Dehghan shoar, M., A. Hamidi., and S. Mobasser. 2005. Seed vigour Evaluation. Agricultural Education
Press. (In Persian)
Demir, K.M., and S. Day. 2008. Relationship between seed size and Nacl on germination, seed vigor and
early seeding growth of sunflower. Afr. J. Agric. Res. 3: 787-791.
Elliott, R. H., and Rakow, G. F. W. 1999. Influence of seed size on the agronomic performance of oilseed
rape. AAFC Research center, 107 science place, Saskatoon, saskach ewan, Canada S7N. X2.
Emam. Y. 2004. Agronomy of cereals. Shiraz University pres. (In Persian)
Erickson, L.C. 1946. The effect of alfalfa seed size and depth of seeding upon the subsequent procurement
on stand. Jour. Amer. Soc. Agron. 38:964-973.
Farhoudi, R. and M., Motamedi. 2010. Effect of salt stress and seed size on germination and early
seedling growth of safflower (Carthamus tinctorius L.). Seed Sci. Technol. 38: 73-78
Helm, J.L. and spilde. L.A.1990. Selecting Quality Seed of Cereal Grains NDSU Extension Service, North
Dakota State University of Agriculture and Applied Science, and U.S. Department of Agriculture
Cooperating.
Kawade, R.M., Ugale,S.D., and R.B. Patil, 1987. Effect of seed size on germination, seedling vigor, and
test weight of pearl millet. Seed Res. 15:210-213.
Khah, E.M., Roberts, E.H. and Ellis, R.H. 1989. Effects of seed aging on growth and yield of spring
wheat at different plant population densities. Field Crops Res. 20: 175-190.
Khajehpour, M.R. 1994. Principal of Agronomy. Esfahan Industrial University Press. (In Persian)
Larsen, S. U. and Andreasen. 2004. Light and heavy seeds differ in germination percentage and mean
germination thermal time. Crop Sci.44:1710-1720.
Main, A.R. and E.D. Nafziger. 1992. Seed size effects on emergence, head number, and grain yield of
winter wheat. J. Prod. Agric. 5: 265-268.
Mathur, P.N., Sinha, N. C., and Singh, R. P. 1982. Effect of seed size on germination and seed vigour in
oat(Avena sativa L.). Seed Res. 10:109-113.
Ottman, M. 2004. Seeding rates for small grains in arizona, cooperative extension, College of Agriculture
and Life Sciences, The University of Arizona.
Orchard, T. 1977. Estimating the parameters of plant seedling emergence. Seed Sci Technol. 5:61-69.
Rastgar, M. A. 1997. Seed control and certification. Berahmand Press.
Ries, S.K. and E.H. Everson. 1973. Protein content and seed size relationships with seedling vigour of
wheat cultivars. Agron. J., 65: 884-886.
Roberts, E. H., and K. Osei-Bonsu. 1988. Seed and seedling vigour. pp.897-910.In: Summer field, R. J.
(ed). World Crops: Cool Season Food Legumes. Kluwer Academi Publishers, The Netherlands.
Roy, S.K.S, A. Hamid, M.G. Miah and A. Hashem. 2008. Seed size variation and its effects on
germination and seedling vigour in rice. J A Crop Sci, 176: 79-82.
Sarmadnia, Gh. H. 1996. Seed technology. Mashad university Pres.
Sexton, P. J., White, J.W., and K. J. Boote. 1994. Yield-determining processes in relation to cultivar seed
size of common bean. Crop Sci. 34: 84-91.
Singh, S.K. and Kailasanathan, K. 1976. A note of the effect of seed size on yield of wheat cultivar
Kalayan Sona under late sown conditions. Seed Res. 4: 130-131.
Suh, H., Casady, A. J., and R. L. Vanderlip. 1974. Influence of sorghum seed weight on th performance
of the resulting crop. Crop. Sci. 14: 835-836.
Van Gastel, A.J.G., Zewdie Bishaw and B. R. Gregg. 2004. Wheat Seed Production, FAO Corporate
Document Repository.