بررسی صفات جوانه زنی بذرهای چاودار کوهی)montanum Secale( تحت تأثیر قارچ آسپرژیلوس فالووس)flavus Aspergillus )در شرایط مختلف نگهداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

به منظور بررسی اثر قارچ)Aspergillusflavus )درصد و سرعت جوانه زنی و درصد گیاهچههای غیرعادی بذر چاودار کوهی در زماان نگهداری کوتاه مدت و همچنین بررسی جمعیت این قارچ در طول این مدت بر روی بذرها، بذر این گیاه توسط سوسپانسیون اساپور قاارچ، باا 6 غلظت 11 اسپور در میلی لیتر، آلوده شده و در رطوبتهای نسبی 66 ،56 و 66 درصد در دماهای 16 ،26 و 36 درجه ساانتی گاراد نگهاداری گردید. صفات یاد شده در طول یک ماه اندازهگیری شد وسپس در پایان دوره نگهداری، شمارش اسپور و فراوانی اساپورها تحات هار شارایط بر روی بذرها مشخص گردید. نتایج نشان داد که در بین شرایط نگهداری یاد شده دمای 16 درجه سانتی گراد و رطوبت 66 درصد )معاادل 13 درصد رطوبت محتوی بذر(، می تواند در کنترل جمعیت این قاارچ ما ؤثر باشاد، و در هار ساه صافت درصاد و سارعت جواناه زنای و درصاد گیاهچههای غیر نرمال تفاوت معنی دار بین بذرهای شاهد و آلوده مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


Anonymous, 2004b. International rules for seed testing. Bassersdorf, Switzerland, International Seed Testing Association )ISTA(. Christensen C. M., 1971.

Influence of sorghum seed by storage fungi at moisture contents of 13.5-15% and condition of samples from commercial bins. Mycopathol. J. 44: 277-282.

Cook R. J. and R. J. Veseth. 1991. Wheat Health Management. APS Press, St. Paul, Minnesota, USA. 152 PP.

Hill, R. A., Lacey, J., 1993. Factors determining the micro¯ora of stored barley grain. Ann. App. Biol. 102, 467±483. Holmoquist G. U., H. W. Warker and H. M. Stahr. 1983. Influence of temperature, pH, water activity and antifungal agents on growth of Aspergillus flavus and A.parasiticus. J. Food Sci.

48: 778-782. Karimi. H. 1989. Range management. Tehran University Publication. Malaker P. K., I. H. Mian, K. A. Bhuiyan, A. M. Akanda and M. M. A. Reza. 2008. Effect of storage conditions and time on seed quality of wheat. Bangladesh J. Agri. Res. 33: 469-477.

Mian, I. H. and G. A. Fakir. 1998. Effect of container and length of storage on seedborn infection of fungi in rice seed. In: Progress and Prospect of Seed Pathological Research in Bangladesh: Proc. First National Workshop on Seed Pathology, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh. P. 7. Moubasher A. H., S. I. I. Abdel-Hafez, F. T. Hissy and S. K. M.

Hassan. 2003. Effect of temperature and moisture content on Egyptian peanut seed-born fungi. J. Mycopathol. 70. 49-54. Mycock D. G., F. C. Blakeway and M.P. Watt. 2004. The general applicability of in vitro storage technology to the conservation and maintenance of plant germplasm. South African J. Bot. 70: 31-36. Oluyemis B., A. Oladimeji and O.

Balogune. 2006. Pathogenicity and cell wall-degrading enzyme activities of some fungal isolates from cowpea (Vigna unguiculata). Biochem.J.18: 45-51. Rockland L. B. 1960. Saturated salt solution for static control of related humidity. Analy. Chem. 32: 1375-1376.

Wrather J. and L. E. Sweets, 2007. Aflatoxin in corn. Research paper, Agricultural Experiment Station- College of agriculture, Food and Natural Resources. University of Missouri