تأثیر خسارت مکانیکی دستگاه بوجاری بر قابلیت جوانه زنی بذر سویای رقم کتول )X.P.D)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج

چکیده

ذر سویا بدلیل خصوصیات فیزیولوژیکی نسبت به خسارت مکانیکی بسیار حساس است. دراین آزماای اثارات ربوبات باذر برخساارت مکانیکی حین برداشت وحین بوجاری بر قابلیت جوانه زنی رقم کتول )X.P.D )سویا مورد بررسی قرارگرفتاه اسات. تیماا رربوبتی در3 ساح 13-11 ، 11-13 و11-11 درصد بود. داده های حاصله دربرح کامل کامال تصادفی با 3 تکرار مورد مقایسه قرارگرفتند. صفات ماورد بررسای نیز شامل درصد ترک، قوة نامیه، سرعت جوانه زنی بذرها و وزن خشک گیاهچاه باود. نتاایج تهزیاه واریاانن نشاان داد کاه ربوبات باذر در محدوده مورد آزمای اثر معنی داری بردرصدخسارت مکانیکی بذرو سرعت جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه نداشته اما تأثیر معنی داری بار قوة نامیه بذور داشته، بحوری که برداشت بذوربا ربوبت13 -11درصد )با میانگین33/68 درصد( باالترین میزان قوة نامیاه را باه خوداختصاا داد. بین دوسح ربوبتی 11-13 و11-11 درصد تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین نتایج نشاان دادکاه بوجااری باذر باربوبات 13-11 درصد )با میانگین 33/11درصد(کمترین خسارت مکانیکی را ایهاد مای نمایاد اماا ربو بتهاای 11-11 و 11-13 درصاد دریاک ساح قارار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


Alvarez, P. J. C . , F. C. Krzyzanowski, J. M. G. Mandarino and N. J. Franca. 1997. Relationship between soybean seed
coat lignin content and resistance to mechanical damage. Seed Sci. technol. 25: 209-214 (14 ref) .
Cook, G. 2004.Soybean quality issues. Illinois Seed News. gcook@ilcrop.com
Ghaderi, A., F.; B Kamkar and A Soltani. 2008. Principles of seed science and technology. Jehad-Daneshgahi Mashhad
University Press. pp.512.
Gibson, R. L. 2000. Mechanical damage to seeds. Iowa State University Agronomy Department. www.agron.iastate.edu
Khazaei, J. 2009. Influence of impact velocity and moisture content on mechanical damages of white kidney beans under loadings.
Cercetări Agronomice în Moldova Vol.XLII, No.1(137) .
Mesquita, C. M., M. A Hanna and N. P Costa.2008.Crop and harvesting operation characteristic affecting physiological
Qualities of soybeans-Part II.23 (4):433-438.
Ortiz-Ribbing., L. 2008. Addressing Seed Treatment Questions and Soybean Germination. The University of Illinois Extension
Ag Advice Printed.
Rahman, M. M.; J.G Hampton and M. J. Hill. 2004.Effect of seed moisture content following hand harvest and machine
threshing on seed quality of cool tolerant soybean. Seed Sci. Technol. 32: 149-158.
Shreekant , R. P., T. K Rameshwar., S. J Digvir.and N. D.G., White.2002. Mechanical damage to soybean seed during
processing. J. Stored Product Rese.385-394.
Shrivastava, P. K.and T. P Ojha. 1986. Features of material handling in case of soybean. Proceedings of the National Seminar
on Soybean Processing and Utilization in India. CIAE. Bhopal, MP, November 22–23, 1986.
Sonsowski, S. and P. Kuzniar. 1999. Effect of dynamic loading on the quality of soybean., Int.Agrophysics.13,125-132.
Vearasilpa S., P. Somchai.. K. Nattasak, T. H. Sa-nguansak. S. Sangtiwa. and P. Elke. 2001. Assessment of post harvest
soybean seed quality loss. Conference on International Agricultural Research for Development 9-11 October. Assessment of
mechanical damage of screening process on soybean seed germination.