اثر بوجاری بذر بر آلودگی مزارع گندم به علفهای هرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور- تهران

2 -استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال- کرج

چکیده

یکی از راه های آلودگی مزارع گندم به علف های هرز کشت بذر گندم آلوده به بذر علف هرز می باشد. در این راستا نه تنها مزارع بذری از لحاظ میزان آلودگی و تراکم علف های هرز مورد بررسی قرار گرفت، بلکه کیفیت دستتااه هتای بورتار تحتت استتفاده در سنتد استتان، از لحاظ توانایی در رداسازی بذر علف های هرز نیز بررسی گردید. علف های هرز مزارع بذری متادری و گتواهی شتده در استتان تهتران متورد شناسایی و تعیین تراکم قرار گرفت. نتایج نشان داد مزارع مادری و گواهی شده دارای آلودگی به علف های هترز بته ترتیتا بتا تتراکم 22/8 و 73/3 گیاه در متر مربع بودند. تنوع گونه ای در مزارع مادری کمتر از مزارع گواهی شده بود. به طوری که در مزارع مادری 21 گونه علف هرز و در مزارع گواهی شده 11 گونه علف هرز ورود داشت. الزم به ذکر است علف های هرز با بذر درشت و هم اندازه با بذر گندم کته دستتااه های بورار قادر به حذف آن ها نیستند در مزارع مادری و گواهی شده مشاهده شدند که بایستی در مزرعه کنترل گردند. رهت بررسی کیفیتت دستااه های بورار، نمونه های بذری گندم رمع آوری شده از مزارع متادری و گتواهی شتده تنج استتان کشتور شتام استتان هتای گلستتان، خوزستان، خراسان رضوی، کرمانشاه و فارس با دستااه بورار معمول هر منطقه بوراری شدند. بذور گندم س از بوراری آلوده به بتذر علتف های هرز بودند که ناشی از کیفیت ایین بورارها در رداسازی بذور ریز بود. بنابر مشاهدات فوق، نتایج نشان داد عل آلودگی متزارع گنتدم از طرفی به دلی کشت بذر گندمی است که از مزارع بذری آلوده به علف های هرز خصوصا علف های هترز بتذر درشتتی کته بورارهتا قتادر بته رداسازی آن ها نیستند می باشد. همچنین کیفیت ایین دستااه های بورار در رداسازی کام بذر علف های هرز دانته ریتز از بتذر گنتدم نیتز عام مهمی در آلودگی مزارع گندم به علف های هرز می باشد.

کلیدواژه‌ها


Agrawal, P. K. and M. Dadlani. 1992.Techniques in seed science and technology. International Book Company, USA.
Anonymus, 2009. Seed standards approved by Board of Trustees of Agricultural Research, Education and Extension organization.
Seed and Plant Certification and Registration Institute.
Anonymus, 2002. WANA catalogue of field and seed standards(3rd. ed.). WANA Seed Network
Publication No. 25/02, ICARDA, Aleppo, Syria.
Baghestani, M., A. Zand and A. Minbashi. 2008. A survey on the researchers conducted for controlling the wild barley species
(Hordeum spp.) in wheat fields of Iran. Proceedings of the 2nd National Weed Science Congress. Vol: 3, 47-61
Cochran,W. G. 1977. Sampling techniques. 3 rd ed. John Wiley & Sons, New york.
Desai, B. B. 2004 . Seeds handbook : biology, production, processing and storage.Marcel Dekker , Inc.,New York.
 
Fenwick Kelly, A. 1989. Seed planning and policy for agricultural production . Belhaven Press, New York.
Fenwick Kelly, A. and R. A. T. George. 1998. Encyclopedia of seed production of world crops. John
Wiley and Sons, England .
Mc Donald, M. B. and R. A. T. Copeland. 1997. Seed production, principles and practices. Chapman and Hall.
Minbashi, M. 2008. Producing of weed map for wheat fields of Iran using GIS. Final Report of Project. Iranian Research Institute
of Plant Protection.
Minbashi, M. 2008. Analytical approach to weed management of irrigated wheat fields of Iran
(from 2000- 2005). Proceedings of the 2nd National Weed Science Congress. Vol: 3, 7-26
Nema, N. P. 1989. Principles of seed certification and testing. Allied Publishers Ltd. India.
Ramamoorthy, K. and K .Sivasubramaniam. 2006. Seed Technology Readyreckoner. Agrobios(India).
Roberts, H. A. 1982.Weed control handbook,principles (Vol.2).Black Well Scientific Publishers.
Van Gastel, A. J. G., M. A. Pagnotta and E. Proceddu. 1996. Seed Science and Technology . ICARDA, Aleppo, Syria.