بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر ظهور گیاهچه گندم رقم سرداری، تحت سطوح مختلف تنش خشکی و عمق کاشت در آزمایش گلدانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/ گروه مرتعداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 عضو هیئت علمی/ گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 عضو هیئت علمی/ گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

4 کارشناس ارشد/ آزمایشگاه گروه کشاورزی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

چکیده

یکی از روش های تقویت کننده بذر عمل پوشش دار کردن(seed coating) است که در آن  مواد پوشش دهنده را در سطح خارجی بذر  قرار می دهند تا اثرات منفی محیطی را به حداقل رسانده و توان استقرار گیاه را افزایش دهند. این تحقیق به منظور شناخت اثر شـیوه های مختلف پوشــش دار کردن بذر بر میزان ظهور گیاهچه گندم رقم سرداری در شرایط تنش خشکی و عمق مختلف کاشت انجام شد که به صورت فاکتوریل و در قالب طرح آزمایشی کاملاً تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمار ماده پوشش دهنده در چهار سطح بدون پوشش (NC)، ماده با پایه معدنی (CC)، ماده با پایه آلی (OC) و ماده با پایه هیدروژل (HC) تیمار درصد رطوبت خاک در سه سطح 9 درصد، 14درصد و 21درصد وزن خاک خشک، تیمار عمق کاشت در دو سطح کشت سطحی و سه برابر قطر بذر استفاده شد. در طول مدت آزمایش صفت درصد ظهور گیاهچه که مهمترین نشانه استقرار اولیه به شمار می رود، در واحد آزمایشی گلدان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد کلیه اثرات اصلی تیمارها( پوشش بذر، درصد رطوبت خاک و عمق کاشت) بر درصد ظهور گیاهچه گندم رقم سرداریدرسطح 1 درصد معنی دار است. اثر متقابل تیمارهای درصد رطوبت خاک و نوع پوشش بذر و همچنین  تیمارهای عمق کاشت و نوع پوشش بذر، روی درصد ظهور گیاهچه معنی دار(p<0.01) شد. اثر متقابل تیمارهای درصد رطوبت خاک و عمق کاشت و همچنین اثرات سه گانه درصد عمق کاشت، رطوبت خاک و نوع پوشش بذر روی درصد ظهور گیاهچه معنی دار(p>0.05) نگردید.

کلیدواژه‌ها


Bagheri kamar, M. 1996. Study of effective physiological indices to assess drought resistant wheat varieties. Thesis. Univ. of  Islamic Azad. pp.136.

Blok, M, and J, Drikbioli. Seed technology. Tavakol Afshari. R., A, Abbasi., E, Ghassemi. 2008. Tehran Univ. Publ. pp. 515.

Ester, A, and E, Bouma. 1997. Controlling Thrips tabaci (lind) in leek by film-coating seed with insecticides. Original Research Article Crop Prot. 7: 673-677

EL-Abady, M. I., E. S, Saleh., A, EL-Ward., A, Ibrahim, and A. M, EL-Emam. 2009.  Irrigation with holding and potassium foliar application effects on wheat yield and quality. Int. J. Sustainable Crop Prot. 4(4):01-04.

Farahpoor, M. 1992. The consideration of observe material effect of supper slurper water in pasture plant seettlement. Thesis. Univ. of Tehran. pp. 125.

Kephart, k. d, and D. M, wichman. 2004. Polimer seed coating effect on plant  establishment and yield of fall seeded canola in the northern Great plains. Can. J.  Plant Sci. 84: 955-963.  

Hamdi Houlaso, F., N. Z. Shirazi., A. Mahmoudi, and D. Fatholah Taleghani. 2009. Crotonic use of acid in the preparation of vinyl polymers for use in seed treatment plants. MS. Thesis. Islamic Azad Univ. Karaj branch. Faculty of Sci.

ISTA. 2009. ISTA Rules. International Seed Testing Association. Zurich, Switzerland. pp. 47.

Langan, E. C, and H. W, Christie. 2009. Seed coating composition and method. United States Patent, No 4,493,162: 1-4.

Mehrabi, H., M, Chaichi., R, Tavakolafshari., H, Madaharefi, and Gh, zahediamiri. 2010. Effects of seed coating on germination of sanguisorba minor in Different Moisture Stress Levels and Sowing Depth. Iranian J. of range and desert research, 13: 48-28.

Scott, D. 1998. Effects of Seed Coating on Establishment. New Zealand J. of Agric. Res. 18: 59-67

Scott, M. J., C.J, Mitchell, and G. J, Blair. 1985. Effect of nutrient seed coating on the emergence and early growth of perennial ryegrass. Australian J. of Agric. Res, 36: 221-231.

Scott, M. J., G. J, Blair, and A.C, Andrews. 1997. The Mechanics of Seed Coating in a Small Rotating drum, Seed Sci. Technol. 25: 281-292.

Turner, N.C. 1995. Plant water relation and adoption to stress. Plant and soil. 58: 97-1.