ارزیابی مقاومت به جوانه‌زنی قبل از برداشت و مطالعه صفات فنولوژیکی و مدل سازی استقرار گیاهچه سه رقم کینوا (Chenopodium quinoa)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

کینوا (Chenepodium quinoa) یک محصول شبه غلهای با پتانسیل کشت بالا در ایران است. کینوا گیاهی است که  به دلیل ارزش غذایی بسیار بالای دانه، توسط سازمان خوار و بار جهانی با شیر خشک مقایسه شده است. این تحقیق به منظور ارزیابی خواب بذر و مقاومت به جوانه‌زنی قبل از برداشت سه رقم کینوا انجام گرفت. سه رقم کینوا در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تهران کشت گردید و صفات فنولوژیکی ثبت شد. دو آزمون خواب بذر و جوانه‌زنی روی خوشه به روش کلارک در شرایط حرارتی 15 و 25 درجه سانتی‌گراد در آزمایشگاه بذر دانشگاه تهران انجام شدند. نتایج این آزمایش تنوع معنی‌داری را بین رقم‌ها در ارتباط با صفات زمان رسیدگی کامل، خواب بذر و میران جوانه‌زنی روی خوشه نشان داد. نتایج نشان داد که دو رقم Titicaca و Santamaria به ترتیب کمترین و بیشترین نمره جوانه‌زنی روی خوشه داشتند. نتنایج نشان داد که گیاه کینوا در مناطقی که ریسک جوانه‌زنی قبل از برداشت زیاد است، قابلیت کشت بالایی دارد. 

کلیدواژه‌ها


Bhargava, A., S. Shukla, and D. Ohri, 2006. (Chenopodium quinoa)—an Indian perspective. Ind. Crops Prod. 23: 73-87.

Ceccato, D.V., H. Daniel Bertero, and H. Batlla, 2011. Environmental control of dormancy in quinoa (Chenopodium quinoa) seeds: two potential genetic resources for pre-harvest sprouting tolerance. Seed Sci. Res. 21: 133-141.

Clark, J.M., R.M. Depauw, J. Grant Mcleod and T.N. McCaig, 1994. Variation for pre-harvest sprouting resistance in durum wheat. Crop Sci. 34: 1632-1635.

Dorado, J., E. Sousa and I.M. Calha, 2009. Predicting weed emergence in maize crops under two contrasting climatic conditions. Weed Res. 49: 251-260.

Gomes, B., H. Asevedo and A.C.  Lopez, 2005. Relationships among malt ferment ability and malt quality parameters under the influence of barley B-amylase heat stable allele. Funct. Integr. Genomics. 4: 57-62.

Gomez-Pando, L.R. and A. Eguiluz-de la Barra, 2013. Developing genetic variability of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) with gamma radiation for use in breeding programs. Am. J. Sci. 4: 7-18

Jacobsen, S.E., F. Liu and C.R. Jensen, 2009. Does root-sourced ABA play a role for regulation of stomata under drought in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Sci. Hortic. 122: 281-287.

Kermode, A, 2005. Role of abscisic acid in seed dormancy. J. Plant Growth Regul. 24: 319–344.

Li, C. D., A. Tarr, R.C.M. Lance, S. Harasymow, J. Uhlmann, S. Westcot, R. Appels, 2003. A major QTL controlling seed dormancy and pre-harvest sprouting.grain α-amylase in two-rowed barley (Hordeum vulgare L.). Crop. Pasture Sci. 54: 1303-1313.

Rodríguez, M.V, N. Margineda, J.F. González-Martín, P. Insausti and R.L. Benech-Arnold, 2001. Predicting preharvest sprouting susceptibility in barley. Agron. J. 93: 1071-1079.

Romagosa, I., D. Prada, M.A. Moralejo, A. Sopena, P. Muñoz, A.M. Casas  and J.L. MolinaCano, 2001. Dormancy, ABA content and sensitivity of a barley mutant to ABA application during seed development and after ripening. J. Exp. Bot. 52: 1499-1506.

Ruales, J., and B.M.  Nair, 1993. Content of fat, vitamins and minerals in quinoa (Chenopodium quinoa,    Willd) seeds. Food. Chem. 48: 131-136.

Sorrells. M, 2002. Quality traits of pre-harvest sprouting tolerance (PHS). J. Am. Soc. chem. 62: 156-167.

Tekanashi. N, 1980. Effects of environments factors during seed formation on pre-harvest sprouting. Cereal Res. 8: 175-183.

Trethowan, R.M, 1995. Evaluation and selection of bread wheat (Triticum aestivumL.) for pre-harvest sprouting tolerance. Aust. J. Agric. Res. 46: 463-474.

Vega-Gálvez, A., M. Miranda, J. Vergara, E. Uribe, L. Puente, and E.A.  Martínez, 2010. Nutrition facts and functional potential of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), an ancient Andean grain: a review. J.  Sci. Agric. 90: 2541-2547.

Walker-Simmons, M. 1987. ABA levels and sensitivity in developing wheat embryos of sprouting resistant and susceptible cultivars. Plant physiol. 84: 61-66.