روند جوانه زنی و پیش بینی ضرایب قابلیت حیات بذر انیسون (رازیانه رومی یا بادیان رومی) (Pimpinella anisum L.) ، توده محلی استان مرکزی شهرستان خمین تحت شرایط مختلف انبارکردن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوزی بذر، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری

چکیده

پیش بینی قابلیت حیات بذر برای تولیدکنندگان بذر مهم است و پیش بینی آن در انبار به درک روابط کمی بین زوال بذر، رطوبت بذر و دمای انبار بستگی دارد .به منظور بررسی اثر دما، محتوی رطوبت بذر و زمان بر روی زوال بذرهای انیسون و همچنین کمی سازی این اثر و تعیین ضرایب حیات، این بررسی در آزمایشگاه بذر پردیس کشاورزی دانشگاه تهران به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. دما در4 سطح (5، 15، 25 و 35 درجه سانتی‌گراد)، محتوی رطوبت بذر در 4 سطح (5، 9، 13 و 17 درصد) و شش زمان (یک، دو، سه، چهار، پنج و شش ماه) به عنوان فاکتورهای این آزمایش بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر دما در رطوبت بذر در زمان برای شاخص های جوانه زنی در سطح یک درصد معنی دار بود. با افزایش دما و رطوبت انبارکردن با گذشت زمان شاخص های جوانه زنی کاهش یافت. ضرایب حیات نیز بعد از شش ماه انبارکردن این مطلب را نشان داد که منحنی های بقا می توانند با یک مبدأ واحد رسم شوند. همچنین نتایج نشان دادند که با افزایش رطوبت در هر دما، به ویژه در دماهای بالاتر ، میزان کاهش طول عمر با افزایش رطوبت، بیشتر می شود. با استفاده از معادله قابلیت حیات ضرایب KE (21/4)، CW (66/1-)، CH (038/0) و CQ (00039/0-) محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


Alivand, R., R. Tavakkol Afshari., andF. Sharif-Zadeh. 2013. Germination response and estimation of seed deterioration of Brassica napus under various storage conditions. J. Crop Sci. 4: 79-83.

Ansari, O., and F. Sharif-Zadeh. 2012. Slow Moisture Content Reduction (SMCR) can improve some seed germination indexes in primed seeds of Mountain Rye (Secale montanum) under accelerated aging conditions. Seed Sci. Technol. 3: 68-76.

Basra, S.M.A., N. Ahmad, M.M. Khan, N. Iqbal., and M.A. Cheema. 2003. Assessment of cotton seed deterioration during accelerate. Seed Sci. Technol. 31: 531-540.

Bailly, C., A. Benamar, F. Corbineau., and D. Come. 2000. Antioxidant systems in sunflower (Helianthus annuus L.) seeds as affected by priming. Seed Sci. Res. 10: 35-42.

Chen, J., Z. Cheng, and S. Zhong. 2007. Effect of exogenous salicylic acid on growth and H2O2- Metabolizing enzymes in rice seedlings lead stress. J. Environ Sci. 19: 44-49.

Dehghan, M, and F. Sharifzadeh. 2012. The estimation of viability equation in seeds of perennial rye (Secale montanum) under different conditions of temperature and moisture content. Agron. J. 94: 16-22. (In persian).

Ellis, R.H. and T.D. Hong. 2007. Quantitive response of the longevity of seed of twelve crops to temperature and moisture in hermericstorage. Seed Sci. Technol. 35: 432-444.

Ellis, R.H, and E.H Roberts. 1981. The quantification of aging and survival in orthodox seeds. Seed Sci. Technol. 9: 373-409.

Ellis, R.H. 1984. The meaning of viability seed management techniques for bank. Int. Plant Genet. Res. 75: 12-27.

Ellis, R.H, and E.H Roberts. 1980. Improved equations for the prediction of seed longevity. Anal. Bot. 45: 13-30.

Hung, L., T. Hong, and R. Ellis. 2001. Constant, fluctuating and effective temperature and seed longevity: a tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) exemplar. Anal. Bot. 88: 465-470.

International Seed Testing Association (ISTA). 1999. International rules for seed testing. Seed Sci. Technol. 27: 1-303.

Koeduka, T., T.J Baiga., J.P. Noel, and E. Pichersky. 2009. Biosynthesis of t-anethole in anise: characterization of t-anol/isoeugenol synthase and an O-methyltransferase specific for a C7-C8 propenyl side chain. Plant Physiol. 149: 384-394.

Orav, A., A. Raal., and E. Arak. 2008. Essential oil composition of Pimpinella anisum L. fruits from various European countries. Nat.  Prod. Res. 22: 227-232.‏

Rastegar, Z., M. Sedghi., and S. Khomari. 2011. Effects of accelerated aging on soybean seed germination indexes at laboratory conditions. Sci. Biol. 3: 126-129.

Seiadat, S.A., A. Moosavi., and M. Sharafizadeh. 2012. Effect of seed priming on antioxidant activity and germination characteristics of Maize seeds under different aging treatments. Res. J. Seed Sci. 5: 51-62.

Tang, S., D.M. Tekriny., D.B. Egli., and P.L. Cornelius. 1999. Survival characteristics of corn seed during storage. II. Rate of seed deteriolation. Crop Sci. 39: 1400-1406.

Tabanca, N., B. Demirci., T. Ozek., N. Kirimer., K.H.C. Baser., E. Bedir., and D.E. Wedge. 2006. Gas chromatographic–mass spectrometric analysis of essential oils from Pimpinella species gathered from Central and Northern Turkey. J. Chromatogr. 1117: 194-205.‏

Ullah, H., A. Mahmood., M. Ijaz., B. Tadesse., and B. Honermeier. 2013. Evaluation of anise (Pimpinella anisum L.) ccessions withregard to morphological characteristics, fruit yield, oil contentsand composition. J. Med. Plants Res.7:2177-2186.