نویسنده = حسن زاده اول، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر بر جوانهزنی و رشد گیاهچه ذرت ( .L mays Zea ( در شرایط کنترل شده

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-54

احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ سیده ملیحه میرهاشمی؛ فاطمه حسن زاده اول