نویسنده = امام، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص‌های جوانه زنی و رشد گیاهچه لاین‌ها و ارقام سورگوم در شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-75

احسان شاکری؛ یحیی امام؛ مریم جهانی دوقزلو؛ سید علی طباطبایی