نویسنده = روشنفکر، حبیب اله
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر تغییرات بیوشیمیایی ایجاد شده در مدت هیدروپرایمینگ بر بنیه بذر سه رقم گندم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-118

نرگس خمدی؛ مجید نبی پور؛ حبیب اله روشنفکر؛ افراسیاب راهنما