نویسنده = توکل افشاری، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین دماهای کاردینال و مطالعه اثر دما بر کارایی پرایمینگ بذر پیاز خوراکی رقم زرگان (Allium Cepa cv, Zargan)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 265-277

محمدعلی عسکری سرچشمه؛ زهرا بیگم مرادی شکوریان؛ مجتبی دلشاد؛ رضا توکل افشاری