نویسنده = لشکری صنمی، ناطق
تعداد مقالات: 1
1. اثر پیش تیمار سرما دهی بر خصوصیات جوانه زنی بذر و تحمل تنش خشکی در گیاه دارویی وشاء (Dorema ammoniacum)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 241-251

حمید رضا ناصری؛ سید علیرضا حسینی؛ ناطق لشکری صنمی