بررسی عملکرد و توزیع اندازه غده های بذری سیب زمینی تحت تاثیر روشهای مختلف تغذیه تکمیلی فسفره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 استادیار موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده

به منظور بررسی عملکرد و توزیع اندازه ی غدههای بذری سیبزمینی تحت تأثیر روشهای مختلف مصرف کودهای فسفر، آزمایش مزرعهای بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه ی بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در بهار سال 91 اجرا شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل سه میزان کود فسفر، سه منبع کود فسفر و دو زمان مصرف کود فسفر بودند. عملکرد و اجزای آن به همراه برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه سیبزمینی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد مصرف کود فسفر بصورت نواری در زمان کاشت سبب افزایش شاخص سطح برگ گردید. محتوای فسفر در دمبرگ بوتههای سیبزمینی نیز به طور معنیداری تحت تا◌ٔ ثیر متقابل نوع کود فسفربا میزان کود فسفر با زمان اعمال کود فسفر قرار گرفت. بالاترین غلظت نیتروژن برگ در بوتههایی بود که کود دیآمونیومفسفات را بصورت یکجا و در زمان کاشت دریافت نموده بودند. تیمار37 کیلوگرم فسفر خالص در هکتار سبب افزایش معنیدار تعداد غده از 25/64 به 29/92 غده در مترمربع گردید. تعداد غدهها دراندازه بذری و وزن غدههای بذری در تیمار دیآمونیوم فسفات به طور معنیداری بالاتر از دو تیمار دیگر کودی بود. عدم استفاده ازکود فسفر (شاهد) کمترین تعداد غده در اندازه بذری وکمترین وزن غدههای بذری را ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها


Chatzivassiliou, E.K., E. Moschos., S. Gazi., P. Koutretsis and M. Tsoukaki. 2008. Infection of potato
crop and seeds with potato virus Y and potato leafroll virus in Greece. J Plant Pathol. 90: 253-261.
Freeman, K.L., P. R. Franz and R. W. de Jong. 1998. Effect of phosphorus on the yield, quality, and
petiolar phosphorus concentrations of potatoes (cvv. Russet Burbank and Kennebec) grown in the krasnozem
and duplex soils of Victoria. Aust J Exp Agric. 38: 83–93.
Hopkins, B. and J. Ellsworth. 2003. Phosphorus nutrition in potato production. Idaho Potato Conference,
January 22-23.
Jenkins, P. D. and H. Ali. 1999. Growth of potato cultivars in response to application of phosphate fertilizer.
Ann Appl Biol. 135: 431-438.
Jenkins, P. D. and H. Ali. 2000. Phosphate supply and progeny tuber number in potato crops. Ann Appl
Biol. 136: 41-46.
Knowles, N.R. and L. O. Knowles. 2006. Manipulating stem number, tuber set, and yield relationships for
northern- and southern grown potato seed lots. Crop Sci. 46: 284–296.
Moondy, P.W., D. G. Edwards and L. C. Bell. 1995. Effect of banded fertilizers on soil solution
composition and short-term root growth. II. Mono- and di-ammonium phosphates. Aust J Soil Res. 33: 689–
707.
Minocha, R., W. C. Shortel., S. L. Long and S. C. Minocha. 1994. A rapid Reliable procedure for
extraction of cellular polyamines and inorganic ions form plant tissues. Plant Growth Regul. 13: 187-193.
Rosen, C. J. and P. M. Bierman. 2008. Best management practices for nitrogen use: irrigated potatoes.
University of MinnesotsExtesion Service. Publication 841.
Sanderson, J. B., J. A. Macleod., B. Douglos., R. Coffin and T. Bruulsema. 2003. Phosphorus research on
potato in PEI. Acta Hort. 619: 409-417.
Stark, J., D. Westermann and B. Hopkins. 2004. Nutrient Management Guidelines for Russet Burbank
Potatoes. University of Idaho. 1-12.