دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، مهر 1394 (پاییز و زمستان 94) 
تأثیر دور آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر تغذیه گیاه والد و بنیه بذر و برخی صفات مرتبط دورگ سینگل کراس704 درکرمانشاه

صفحه 119-136

الهام فرهادی؛ جهانفر دانشیان؛ آیدین حمیدی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ سید علیرضا ولدآبادی