مطالعه تأثیر انواع پلیمر در بذر پوشش دار چغندر قند بر خصوصیت جوانه زنی واستقرار بوته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر پوشش دار کردن بذر منوژرم چغندرقند( رقم رسول) برخصوصیات جوانه زنی و استقرار بذر با استفاده از چهار پلیمر مختلف در سال 1392 در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقندانجام گرفت. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار انجام شد. پلیمرهای مختلف از قبیل منوپلیمر (MP ،(کوپلیمر (CP ،(هموپلیمر سخت (HPH (و هموپلیمر نرم (HPS (هر یک در پنج غلظت 5/0 ،1 ،5 ،5/7 و 10 درصد به همراه تیمار شاهد (بدون پوشش) مورد مقایسه قرار گرفتند. صفات مورد بررسی شامل درصد جوانه زنی بلافاصله بعد از پوشش دار کردن بذر، جوانه زنی یک ماه و سه ماه بعد از پوشش، وزن تر و وزن خشک گیاهچه، طول ساقه چه، طول ریشه چه و درصد استقرار بوته در مزرعه بودند. نتایج نشان داد که بین تیمارها در کلیه صفات اختلاف معنی داری وجود داشت. بر اساس نتایج به دست آمده، در اکثر صفات مورد بررسی هموپلیمرهای نرم و سخت دارای برتری نسبی بودند. البته در صفت درصد جوانه زنی در مزرعه که از اهمیت زیادی برخوردار است، منوپلیمر 10 درصد به همراه هموپلیمرهای سخت و نرم در غلظت پائین (5/0 تا 5 درصد) از راندمان خوبی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


Almeida, C., S. C. Rocha and F. L Razera .2005. Polymer Coating Germination and Vigor of broccoli seeds
SCI. Agric.(Piracicaba, Braz.), V26,n.3, P.221-226.
Duan, X., and J. S Burris .1997. Film coating impairs leaching of germination inhibitors in sugar beet seed.
Crop sci 37:515-520
Flangan, E. 2002.The control of seed quality and its relation to crop productivity, Proc. of the Aust. seed
conf.,11-25.
Hamdi Houlaso, F.N. Z. Shirazi, , A. Mahmoudi, , and D. Fatholah Taleqani, .2009.Crotonic use of acid in
the preparation of vinyl polymers for use in seed treatment plants. MS. Thesis. Islamic Azad University,Karaj
branch. Faculty of Science. 
 
Kirkland, E., R.E. Palanuik and H. V Ingmin.1985. Product of making seed Coating for increased yield.
Patent United States. No. 4,495,724.
Rosa, F., C. W. S. Hanson and J. S Mote. 2007. Polymer based seed coating patent united state. Available at:
https://www.google.com/patents/US20070207927.
Schnieider, K., H., C. Taranta, W. Mayer, D. Voeste, E. Haden,G. Stammler, K. Kojima, M. Motoyoshi,
N. Takayanagi, and O. Yamada.2007. patent united states. No. 0298965A1. Available at:
https://www.google.com/search?tbm=pts&hl=en&q=.+patent+united+states.+No.+0298965.
Tohidloo, G., and M. Kruse. 2006. Zum Einfluss der Triebkraft des saatgut aut den Ertrag. Ein uberblick
(effect of seed vigor or yield – on overview) 118Verband deutscher landwrischaftlicher untersuchungs-and
forschungsanstalten (VDLUFA) Kongress in Freiburg, Germany. Kurzfassung der referate, P.140.
Watts, H. 1976.Method of coating seeds to control germination and the result coated patent United States. No 3,
947, 996.