بررسی ویِژگی های جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های کلزای تولید شده از گیاهان مادری در معرض تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

2 استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق سه رقم کلزا با تحمل متفاوت در برابر شوری شاملرقم اکاپی،زرفام وRGS003 تحت تأثیر چهار غلظت شوری(صفر،5 ،10 ، و 15 دسی زیمنس بر متر) قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل با سه تکرار انجام شد.محصول بذر برداشت شده در سال بعد در آزمایش- های تعیین درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی و تعیین وزن خشک گیاهچه و سایر آزمونهای مرتبط به ویژگیهای جوانهزنی استفاده شد.نتایج نشان داد شاخصهای مرتبط با قوه نامیه بذر در ارقام تفاوت معنی داری نشان نداد. همچنین این صفات تحت تأثیر شوری قرار نگرفت. درصد گیاهچههای عادی نیز در سطوح مختلف تیمار رقم و شوری تفاوت معنی دار نداشت. از بین شاخصهای بنیه بذر، طول ریشه- چه در بین ارقام تفاوت معنی داری نشان داد و رقم RGS003 کمترین طول ریشهچه را نسبت به ارقام اکاپی و زرفام داشت. وزن تر ساقهچه در هر دو آزمون جوانهزنی استاندارد و پیری تسریع شده با افزایش شوری افزایش یافت. وزن خشک ساقهچه نیز با افزایش شوری افزایش یافت (غیرمعنی دار) و با رسیدن سطح شوری به 15 دسی زیمنس بر متر کاهش یافت. بنابراین تولید بذر در شرایط شور بر قوه نامیه و بنیه بذر تولیدی تأثیر منفی ندارد و حتی برخی از شاخصهای بنیه بذر تولیدی را بهبود خواهد بخشید.

کلیدواژه‌ها


Anonymus. 1993. Hand book for seedling evaluation. International Seed Testing Association(ISTA). Zurich,
Switzerland.
Anonymus. 1999. International rules for seed testing. International Seed Testing Association(ISTA).seed
science and Technology, 27,Supplement.
Bakhshipoor, S. (ed) 2009. Proc. Iranian Oilseed Crops Conf., Esfehan. 21-22 Dec 2009. Esfehan. IRAN.
Dehshiri, A., 1998. colza cropping. Sobhan Publications.
Francois, L. E. 1994. Growth, seed yield and oil content of canola growth under saline conditions. Agron. J, 86:
233-237.
Hampton, J., C. and D. M. Tekrony. 1995. Hand book of vigor test and method (3. ed). International Seed
Testing Association (ISTA).Zurich, Switzerland.
Irannegad, H., A. Shirani rad., A. Allahdadi., A. Amiri., R. Azmandpisha, and P. Babazadeh, 2009. The
effect ofchitosanin different humidity regime on seed vigor of rapeseed. Proc. Iranian Oilseed Crops Conf.,
esfehan. 21-22 Dec 2009. Esfehan. IRAN.
Izedkhah, M and M. Tajbakhsh,2009. The effect of salinity on seed vigor of winter type rapeseed in lab
condition. Proc. Iranian Oilseed Crops Conf., Esfehan. 21-22 Dec 2009. Esfehan. IRAN.
 
Mohammadi, GH and F, Amiri. 2009. Proc. Iranian Oilseed Crops Conf., Esfehan. 21-22 Dec 2009. Esfehan.
IRAN.
Moumeni, A. 2010. Extent and geographical distribution of problem soils. The soils of Iran new achievements
in perception. Management and use. Sena Publications, Tehran, Iran (In Persian)..
Otarodi, H. (ed) 2009. Proc. Iranian Oilseed Crops Conf., Esfehan. 21-22 Dec 2009. Esfehan. IRAN.
Pirzad, A. (ed) 2009. Proc. Ir. Oilseed Crops Conf., Esfehan. 21-22 Dec 2009. Esfehan. IRAN.
Sabetmoghadam, H. (ed) 2009. Proc. Iranian Oilseed Crops Conf., esfehan. 21-22 Dec 2009. Esfehan. IRAN.
Sadeghi. H., S. Mehran and H.S. Hosein 2009. Investigation of vigor and some quality traits of canola seeds in
different harvesting stage. Agron Sci. 3,4:105-115.
Shiranirad, A.H and A. Dehshiri. 2002. Rapeseed Handbook. Nashr amozesh keshavarzi Publications, Karaj,
Iran (In Persian).
Valadiyani, A., A. Hassanzahe Ghort Tappeh and M. Tajbakhsh 2005. Ivestigation of salinity effects on
germination and vigourity of new varieties of canola. Pajouhesh and sazandegi. 66: 23-32.