واکنش جوانه‌زنی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در پاسخ به تنش باران اسیدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

 به منظور درک مکانیسم جوانهزنی و رشد گیاهچههای ذرت سینگل کراس 704 در پاسخ به تنش بارانهای اسیدی این آزمایش در
قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار اجرا گردید. محلول اسیدی در 5 اسیدیته(2 ،3 ،4 ،5 ،6 (به همراه آب مقطر(شاهد) شبیه سازی شد
و سپس نوزده صفت مرتبط با جوانهزنی و رشد گیاهچه آزمون گردید. نتایج نشـان داد میـزان جـذب آب در تمـامی تیمارهـا بجـز تیمـار
اسیدیته 4 نسبت به شاهد کاهش داشت. برابر نتایج حاصل اسیدیته های بیش از 2 در شاخص جوانه زنی(GI ،(درصـد جوانـه زنـی( GP (و
شاخص بنیه گیاهچه(SI (اختلاف معنیداری دیده نشد، در اسیدیته2 کلیه فرایند جوانهزنی بذر ذرت متوقـف گردیـد( 05/0
 
مصرف مواد ذخیره ای بذر(SRLR (و نرخ تبدیل مواد ذخیره شده(SRTR (با افزایش اسیدیته آب طی یک روند نزولی در اسیدیته 2 به
صفر رسید. نرخ رشد گیاهچه نیز تحت تاثیر بارانهای اسیدی بود بگونهای که رشد گیاهچه در تیمار شاهد همواره نتـایج بهتـری از سـایر
تیمارها نشان داد. از نتایج حاصل استنباط میشود کاهش اسیدیته آب و مسمومیت ناشی از بارانهای اسیدی میتواند مانع جوانه زنی، رشد
نمو و استقرار گیاهچه ذرت شود. 
 

کلیدواژه‌ها