تعیین بهترین مدل برای ارزیابی دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی ماریتیغال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

2 دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه گلستان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به منظور بررسی دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی ماریتیغال (marianum Silybum (آزمایشی به صورت طرح
کاملاً تصادفی در چهار تکرار در آزمایشگاه بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد. بذرها در دماهای 5 ،
10 ،15 ،20 ،25 ،30 و 35 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. بذرهایی که طول ریشه چه آنها حداقل دو میلیمتر بود جوانهزده
محسوب شده و شمارش شدند. سرعت جوانهزنی و درصد جوانه زنی تجمعی در هریک از دماها محاسبه شدند. سرعت جوانه-
زنی با استفاده از دو روش عکس زمان رسیدن به 50 درصد جوانهزنی (D50 (و عکس میانگین زمان جوانهزنی محاسبه شد.
برای بدست آوردن دماهای کاردینال جوانه زنی از هشت مدل رگرسیونی غیر خطی استفاده شد. نتایج نشان داد تاثیر دما بر
درصد جوانهزنی، زمان رسیدن به 50 درصد جوانهزنی و عکس زمان رسیدن به 50 درصد جوانهزنی و همچنین عکس میانگین
زمان جوانهزنی درسطح یک درصد معنیدار شد. بالاترین درصد جوانهزنی در دمای 15 درجه سانتیگراد بدست آمد. براساس
آمارههای ضریب تبیین، میانگین مطلق خطا و جذر میانگین مربعات خطا، مدل دوتکهای برآورد بهتری داشت. با استفاده از این
مدل و براساس زمان رسیدن به 50 درصد جوانهزنی دمای پایه 75/2 ،مطلوب 51/31 و سقف 38 درجه سانتیگراد برآورد شد.
برای محاسبه سرعت جوانه زنی، استفاده از D50/1 به دلیل داشتن ضریب رگرسیون بالاتر و جذر میانگین مربعات خطای کمتر
نسبت به عکس میانگین زمان جوانه زنی، شاخص برتری میباشد. 
 

کلیدواژه‌ها


Adam, N.R., Dierig, D.A., Coffelt, T.A., and M.J. Wintermeyer. 2007. Cardinal temperatures for
germination and early growth of two Lesquerella species. Indian Journal of Crops and Production, 25: 24-33.
Alvarado, V., and K.J. Bradford. 2002. A hydrothermal time model explains the cardinal temperature for
seed germination. Plant cell and Environment, 25:1061-1069.
Balandari, A., Rezvani Moghaddam, P., and M. Nassiri Mahallati. 2011. Cardinal temperatures for seed
germination of Cichorium pumilum Jacq. Second Congress of Seed Science and Technology, Mashhad, Iran.
Bannayan, M., Nadjafi, F., Rastgoo, M., and L. Tabrizi. 2006. Germination properties of some wild
medicinal plants from Iran. Journal of Seed Technology, 28: 80-86.
Blackshow, R.E. 1991. Soil temperature and moisture effects on downy brome Vs. winter canola, wheat and
ray emergence. Crop Science, 31: 1034 – 1040.
Bradford, K. J. 2002. Application of hydrothermal time to quantifying and modeling seed germination and
dormancy. Weed Science, 50: 248-260.
 
Colbach, N. B. Chauvel, C. Durr, and G. Richard. 2002. Effect of environmental conditions on
Alopecurus myosuroides germination. I. Effect of temperature and light. Weed Research, 42:210-221.
Copeland, L. O., and M. B. McDonald. 1995. Principles of seed science and technology. Chapman & Hall.
409 pp., USA.
Ghavami, N., and A. A. Ramin. 2007. Salinity and temperature effects on seed germination of Milk Thistle.
Communications in Soil Science and Plant Analysis, Vol: 38: 2681-2691.
Hardegree, S. 2006. Predicting germination response to temperature. I. Cardinal temperature models and
subpopulation-specific regression. Annual Botany, 97:1115-1125.
Hardegree, S.P., and A.H. Winstral. 2006. Predicting germination response to temperature. II. Threedimensional
regression, statistical gridding and iterative-probit optimization using measured and
interpolated-subpopulation data. Annual Botany, 98:403-410.
Jacobsen, S.E., and A.P. Bach. 1998. The influence of temperature on seed germination rate in quinoa
(Chenopodium quinoa Wild). Seed Science and Technology, 26: 515-523.
Jami Al-Ahmadi, M., and M. Kafi. 2007. Cardinal temperatures for germination of Kochia scoparia (L.).
Journal of Arid Environment, 68: 308–314.
Jordan, G. L., and M. R. Haferkamp. 1989. Temperature responses and calculated heat units for
germination of several range grasses and shrubs. Journal of Range Management. 42: 41-45.
Kamkar, B., Ahmadi, M., Soltani, A., and E. Zeinali. 2008. Evaluation non-linear regression models to
describe a response of wheat emergence rate to temperature. Seed Science and Biotechnology, 2: 53-57.
Kamkar, B., Koocheki, A., Nasiri Mahallati, M., and M.P. Rezvani Moghdam. 2005. Cardinal
temperatures for germination in three millet species (Panicum miliaceum, Pennisetum glaucum and Setaria
italica). Asian Journal of Plant Science 5: 316–319.
Kamkar, B., Jami Al-Ahmadi, M., Mahdavi-Damghani, A. and F. J. Villalobos. 2012. Quantification of
the cardinal temperatures and thermal time requirement of opium poppy (Papaver somniferum L.) seeds to
germinate using non-linear regression models Industrial Crops and Products, 35 (1): 192-198
Kamkar, B. 2011. GS_2011. A Pocket Software to calculate germination and emergence indices. GUASNR.
Khan, M., Gul, A., and, D.J. Weber. 2001. Influence of salinity and temperature on germination of Kochia
scoparia. Wetlands Ecology Management 9, 483-489.
Mahmoodi, A., Soltani, E. and H. Barani. 2008. Germination response to temperature of snail medic
(Medicago scutellata L.). E. Jour. Crop Production, Vol. 1 (1), 54-63.
Nadjafi, F., Tabrizi, L., Shabahang, J. and A. M. Mahdavi Damghani. 2009. Cardinal germination
temperatures of some medicinal plant species. Seed Technology, 31(2): 156-163.
Naghedinia, N., and P. Rezvani Moghaddam. 2009. Investigations on the cardinal temperatures for
germination of Crambe kotschyana.. Jouranl of field crop Research, Vol: 7 (2), 451-456.
Phartyal, S.S., Thapliyal, R.C., Nayal, J.S., Rawat, M.M.S., and G. Joshi. 2003. The influencesof
temperature on seed germination rate in Himalayan elm (Ulmus wallichiana). Seed Science and Technology,
31:83–93.
Pourreza, J., and A. Bahrani. 2012. Estimating cardinal temperatures of milk thistle (Silybum marianum)
seed germination. American-Eurasian Journal Agriculture and Environmental Science, 12 (11): 1485-1489.
Ramin, A. A. 1997. The influence of temperature on germination of taree Irani (Allium ampeloprasum L.
spp. iranicum W.). Seed Science and Technology. 25:419-426.
Sabouri Rad, S., Kafi, M., Nezami, A., and M., Bannayan Aval. 20 11. Germination behavior of Kochia
scoparia in response to temperature and Salinity. Journal of Agroecology , 4(4): 282-293. (In Persian with
English Summary)
Saeidnejad, Kafi, M., and M. Pessarakli. 2012. Evaluation of cardinal temperatures and germination
responses of four ecotypes of Bunium persicum under different thermal conditions. International Journal of
Agriculture and Crop Sciences, 4 (17): 1266-1271.
Tabrizi, L., Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., and P. Rezvani Moghaddam. 2008. Germination
behaviour of cultivated and natural stands seeds from of Khorasan Thyme (Thymus transcaspicus Klokov)
with application of regression models. Iranian Journal of Field Crops Research. 5 (2): 249-257.