دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، مهر 1393 (پاییز و زمستان 93) 
تخمین دماهای کاردینال برای سرعت جوانه زنی بذر گونه های جنس Salvia spp. مریمگلی

صفحه 233-239

سارا طهماسبی گوجگی؛ حسنعلی نقدی بادی؛ علی مهرآفرین؛ وحید عبدوسی؛ محمدرضا لبافی