تخمین دماهای کاردینال برای سرعت جوانه زنی بذر گونه های جنس Salvia spp. مریمگلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویهای و عطری،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار پژوهش گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران

4 عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی برخی مدلهای رگرسیونی غیرخطی برای تخمین دماهای کاردینال گونههای دارویی مهم جنس مریمگلی (hypoleuca. S ،nemorosa. S و macrosiphon Saivia (اجرا شد. آزمایش بصورت فاکتوریل با چهار تکرار در آزمایشگاه کشت و توسعه پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، در سال 1392 انجام شد. در این آزمایش بذور تحت تاثیر شش تیمار دمایی (10 ،16 ،20 ،24 ،28 و 32 درجه سانتیگراد) قرار گرفتند و سرعت جوانهزنی بذور محاسبه گردید. برای بررسی و پیشبینی سرعت جوانهزنی نسبت به دما از مدلهای دندان مانند، دوتکهای و بتا استفاده گردید. برای 1 انتخاب مدل برتر از معیارهای ریشه دوم میانگینهای خطا (RMSE( ،شاخص آکائیک تصحیح شده (AICc (و ضریب تبیین R ) 2 adj ( بین ساعت تا جوانهزنی مشاهده شده و پیشبینی شده، استفاده شد. بر این اساس، در گونههای مریمگلی مورد بررسی، مدلهای دو تکهای ودندان مانند نسبت به مدل دیگر سرعت جوانهزنی نسبت به دما را بهتر توصیف کردند. بطور کلی دمای پایه، دمای مطلوب و دمای سقف با توجه به مدل برتر (دوتکهای) برای، گونه nemorosa. S به ترتیب 58/7 ،66/25 و 25/31 درجه سانتیگراد، برای گونه macrosiphon. S ،به ترتیب، 22/7 ،45/26 و 9/29 درجه سانتیگراد محاسبه شد و برای گونه hypoleuca. S ،طبق مدل برتر (دندانمانند)، دمای پایه، دمای مطلوب فوقانی، دمای مطلوب تحتانی و دمای سقف به ترتیب 77/7 ،66/18 ،76/27 و 32 درجه سانتیگراد تخمین زدهشد. باتوجه به نتایج میتوان برای کمیسازی واکنش سرعت جوانه زنی این گونهها از مدلهای پیشنهادی استفاده کرد

کلیدواژه‌ها


Alvarado, V., and K.J. Bradford. 2002. A hydrothermal time model explains the cardinal temperatures for
seed germination. Plant Cell Environ. 25: 1061-1069.
Anda, A. and Pinter, L. 1994. Sorghum germination and development as influenced by soil temperature and
water content. Agron. J. 86:621-624.
Brady, N. C. and R. R. Weil. 2002. The Nature and Properties of Soils. 13th Edition. Prentice Hall, USA.
pp. 935.
Brar, G. S. , Gomez, J. F. , McMichael, B. L. , Matches, A. G. , and Taylor, H. M. 1991. Germination of
twenty forage legumes as influenced by temperature. Agron. J. 83: 173-175.
Burnham, KP., Anderson D. 2002. Model selection and multimodel inference: a practical informationtheoretic
approach
Devilliers , A. J. , VanRoyan, M. W, Theron, G. K. and Deventer, H. A. 1994.
Jame, Y. W. , and Cutforth, H. W. 2004. Simulating the effects of temperature and seeding depth on
germination and emergence of spring wheat. Agric. For. Meteorol. 124: 207-218.
Kamkar, B., Ahmadi, M., Mahdavi-Damghani, A. and Villalobos, F. J. 2012. Quantification of the
cardinal temperatures and thermal time requirement of opium poppy (Papaver somniferum L.) seeds to
germinate using nonlinear regression models. Ind Crop Prod. 35:192- 198.
Mwale, S. S. , Azam-Ali, S. N. , Clark, J. A. , Bradley, R. G. and Chataha, M. R. 1994. Effect of
temperature on germination of sunflower (Helianthus annuus L. ). Seed Sci. Technol. 22: 565-571.
Nadjafi, F., L. Tabrizi, J. Shabahang and A. M.Mahdavi Damghani. Cardinal Germination Temperatures
of Some Medicinal Plant Species. Seed Sci. Technol. 30: 51-60.
Nerson, H. 2007. Seed production and germinability of Cucurbit crops. Seed Sci. Biotechnol. 1: 1-10.
Ramin, A. A. 1997. The influence of temperature on germination Taree irani. Seed Sci. Technol. 25: 419-
426.
Soltani, A. , Robertson, M. J. , Torabi, B. , Yousefi-Daz, M. , and Sarparast, R. 2006. Modeling seedling
emergence in chickpea as affected by temperature and sowing depth. Agri. Forest. Met. 138: 156-167.
Soltani, A., Galeshi, S., Zeinali, E. and Latifi, N. 2002. Germination, seed reserve utilization and seedling
growth of chickpea as affected by salinity and seed size. Seed Sci. Technol. 30: 51-60.