دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1393 (بهار و تابستان 93) 
6. تأثیر تنش خشکی و محلولپاشی پتاسیم بر عملکرد و جوانه زنی بذر سه رقم گندم نان

صفحه 67-83

عباس زارعیان؛ آیدین حمیدی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ قربان نورمحمدی؛ سید علی طباطبایی


8. تاثیردماهای مختلف بر رفتارجوانه زنی بذرآویشن دنایی)اکوتیپ ایلام( Thy

صفحه 97-107

مجید تولیت ابوالحسنی؛ رضا توکل افشاری؛ محمدرضا جهانسوز؛ فرزاد نجفی؛ حسنعلی نقدی بادی