اثر بقایای گیاه مرزه (.L hortensis Satureja ( و ترخون(.L Artemisia( dracunculus برجوانه زنی و رشد علفهرز یولاف خودروی(.L fatua Avena(

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه علف هرز، شیراز، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه علوم باغبانی، شیراز، ایران

چکیده

 به دلیل مشکلات ناشی از مصرف علف کش ها روشهای طبیعی قابل قبولی برای کنترل علفهای هرز شناسایی شده است
دگرآسیبی به وسیله آزاد سازی موادآللوشیمیایی میتواند یکی از راه های ارزشمند در جهت کنترل علف های هرز باشد.
آزمایشی به منظور ارزیابی اثرات بقایای گیاه مرزه و ترخون بر جوانه زنی و رشد علف هرز یولاف خودروی درگلخانه
دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد شیراز انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی با سه
تکرار و سه عامل اجرا گردید (عامل اول در دو سطح گیاه مرزه و ترخون وعامل دوم درچهارسطح مقدارهای دو، چهار و
شش درصدگیاهان مذبور عامل سوم در دو سطح برگ و ساقه، در هر تکرار دوازده بذر). پارامترهای جوانه زنی در7،11،9 و
13روز پس از کاشت بذر ها شمارش و پارامترهای مختلف اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد برگ وساقه گیاهان
مرزه و ترخون موجب کاهش صفات مورد مطالعه شد و بر جوانه زنی و رشد اولیه یولاف خودروی تاثیر منفی گذاشت.
بقایای گیاه مرزه نسبت به ترخون اثر دگرآسیبی بیشتری داشت بطوریکه در این تیمار ها صفات مورد مطالعه در بقایای وزنی
شش درصد بقایا بیشترکاهش یافته بنابراین با توجه به اینکه بقایای گیاه مرزه و ترخون از جوانه زنی و رشد علف هرز یولاف
خودروی جلوگیری می کند، می توان از این گیاهان درمطالعات آتی برای کنترل علف هرز یولاف خودروی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


Abbasi, F., H. Mahmoud Zadeh. And Z. Shahriari. 2010. Assessment of allelopathic potential of shoot
and roots of canola (Brassica napus L.) On germination and growth of weeds and wild oat (Avena fatua L.)
Journal of Biology Islamic Azad University. Volume 4. Number 3. Pages 29-19
Abas dokht, H., and M.R., Cheiechi , 2004. Potential allelopathic effects on germination of Chick pea
straw on germination and growth of sorghum, soybeans and sunflowers. Iranian Journal of Agricultural
Sciences. 34: 617-624
Anosheh, H. Y. Imam and M. Sahar khiz. 2011. Assessment of allelopathic properties of some medicinal
plants on germination and early growth traits of crop plants and weeds and wild oats. Iranian Field Crop
Research. Volume 9. No. 1. Pages 95 to 105
Balandrin M.F., J.A. Klocke, E.S. Wurtls and W.H. Bollinger. 1985. Natural plant chemicals, sources
of industrial and medicinal materials. Science 228: 1154- 1160
Baleroni, C.R.S., M.L.L. Ferrarese, A.L.Braccini, , C.A. Scapim and O. Ferrares- Filho. 2000. Effects
of ferulic and pcoumaric acids on canola (Brassica napus L. cv. Hyola 401) seed germination. Seed Sci.
&Technol. 28: 333-340.
Bnyas. A., S. Salmasi. Y. Rai. S.Ahari Zadeh. And S. Nasrallah Zadeh. 2010. Allelopathic effects of
aqueous extracts of different parts lambsquarters (Chenopodium album L.) And common cocklebur (Xantium
strumarium L on growth and development of drug Asansgyah Savory (Satureja hortensis L.). Journal of
Sustainable Agriculture. Volume 1/19. No. 1
Ebrahimi kia., F. 2001. allelopathic effects of aqueous extract of leaves of two species of eucalyptus
essential oil on some weeds and crop plants. plant sciences graduate student thesis. Faculty of Sciences,
Shiraz University
Frhvvdy., R. M. Sfahany ., M. Maki zadeh and A. Hesami . 2008. Allelopathic effect of aqueous extract
of sunflower on seed germination and seedling canola and wild mustard Pnyrk containing catalase. Iranian
Weed Science Conference. Mashhad Volume 2. Pages 224-227
Farooq, S,. and F. Azam. 2006. The use of cell membrane stability (CMS) technique to screen for salt
tolerance wheat varieties. Journal of Plant Physiology. 163: 629-637.
 
Farhoodi. R., M. Makizadeh. And E. Sfahany. 2011. Allelopathic effect of aqueous extract of barley
germination and destruction of the cell membrane Wild oat and ryegrass seedlings. Journal of Agricultural
Research. Second year. The number 3. Pages25-32
Gniazdowska, A. and R. Bogatek, 2005. Allelopathic interactions between plants. Multi site action of
allelochemicals. Acta Physiologiae Plantarum. 3:395-407
Haddadchi, G.R. and Z. Gerivani, 2009. Effects of Phenolic Extracts of Canola (Brassica napuse L.) on
Germination and Physiological Responses of Soybean (Glycin max L.) Seedlings. International Journal of
Plant Production. 3(1): 63-74.
Labafi Hossein-Abadi, MR. A. Hejazi, F. Mighani, H. Khalaj and e. Baghestani. 2009. Evaluation of
allelopathic potential of wheat cultivars on seedling growth of oats and hairy vetch. Research and
Development in Agriculture and Horticulture. No. 79 :45-52
Moradi., R, P. Rezvani., Y. Ali-Zadeh. And R.Ghorbani.. 2011. Investigation of germination and seedling
morphological characteristics of wild oat (Avena ludoviciana) affected, (Sinapis arvensis) and wild mustard,
(Bunium persicum L) aqueous extract of aerial parts extract of caraway and mix they (Cicer arietinum L)
peas. Journal of Iranian Field Crop Research. Volume 8. No. 6. Pages 908-897
narwal, S.S., 1994. Allelopathy in crop production, Scientific Publishers, Jobhpur, India. Pp: 19-161.
Nojavan. M., and M. Rezaei. 2001. Effects of allelopathic plants Fashra (Bryonia dioica L.) on wheat and
radish seed Rshdgyahchh. Research and development (49), pages 1 to 15
Oleszek, W. 1987. Allelopathic effects of volatiles from some Cruciferae pecies on lettuce, barnyard grass
and wheat growth. Plant and Soil .2:27 1-273.
Orzak, K., R. Bogotak and C. Bailly. 2003. Indution of oxidative stress by sunflower allelopatic during
germination of Mustard seed. Abstract of third conference of allelopathy. Japon, pp:159.
Rezai, gh. 1381. Biologi Avena fatua. Available from: hpp:// Weediness.blogfa.com/post-72. aspx
Rabiea, M., M. Tafti and H.Naghdi .2012. Inhibitory effects of hydroalcoholic extract of the herb devil
weed germination and seedling growth of Amaranthus Chsbk and oats. Journal of Medicinal Plants. Third
period. No. 7. Pages 155 to 166
Schreiner ,O., and H.S. Reed . 1908. The toxic action of certain organic plant constituents.
BotanicalGazette Journal. 45: 73-102.
Samdani, b., and E.Baghestani. 2006. Allelopathic effects of diversity indices sagebrush (Artemisia spp.)
On seed germination and seedling growth of wild oat (Avena ludoviciana). Journal of Agronomy and
Horticulture Research and development.74: 68 – 69.
Zargar, e. 1993. Medicinal herbs. Tehran Press. Volume III. Page 930