بررسی تاثیر درجه بندی بذر، سایش پوسته بذر و پوک گیری بر برخی از صفات مهم کیفی بذر مونوژرم چغندر قند رقم گدوک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی (موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده

در این تحقیق تاثیر اندازه بذر، سایش پوسته بذر (پولیش) و حذف بذر پوک در کیفیت جوانه زنی بذر مونوژرم چغندر قند در سه آزمایش مطالعه شد. آزمایش ها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار با استفاده بذر رقم مونوژرم گدوک انجام شد. در آزمایش اول 6 سطح اندازه بذر (3/25-3/5 ،3/5-4، 4-4/5، 4/5-5، 5-5/5 و بالای 5.5 میلی متر)، در آزمایش دوم 5 سطح پولیش بذر (10، 20، 30 و 35 درصد وزنی)، و در آزمایش سوم 5 سطح پوک گیری (10، 20، 30، 40 و 50 درصد وزنی) مورد مقایسه قرار گرفتند. درصد وزنی طبقات، وزن هزار بذر، قوه نامیه مکانیکی، جوانه زنی استاندارد ، درصد وزنی مواد بازدارنده، وزن تر هزار جوانه، وزن هزار جنین، وزن هزار پوسته، وزن هزار کلاهک، طول ریشه چه و طول ساقه چه تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش اندازه قطر بذر، وزن هزار بذر و قوه نامیه افزایش یافت. وزن هزار بذر بین 7/18 تا 27 گرم متغییر بود. افزایش وزن هزار بذر تا 14 گرم موجب افزایش وزن جنین و جوانه زنی استاندار شد و بیش از آن تاّثیری بر آن ها نداشت. حذف بذر های ریز موجب افزایش کیفیت جوانه زنی شد. پولیش و حذف 15-20 درصد وزنی پوسته بذر موجب افزایش قوه نامیه مکانیکی و جوانه زنی استاندار به خصوص در بذر ریز شد. افزایش شدت پولیش موجب کاهش جوانه زنی استاندار و افزایش درصد جوانه های غیر عادی و خروج جنین از کاسه بذر شد. نتایج نشان داد که با افزایش اندازه بذر از تاّثیر پوک گیری کاسته شد. به طوری که پوک گیری از بذر های ریز و درشت، جوانه زنی استاندار را به ترتیب 15 و 2 درصد افزایش داد. همچنین حذف بیش از 20 درصد وزن اولیه توده با پوک گیری تاّثیری بر قوه نامیه مکانیکی و یا جوانه زنی استاندار نداشت.

کلیدواژه‌ها


Bosemark, N.O. 1970. Influence of seed crop environment on root crop characteristics. J. Int. Ins. Sugar
Beet Res. 4: 193-206. Chikuo, Y.and Toshiya S. 1984. Infection of sugar beet seed by Colletotrichum dematium f. spinaciae. Ann. Phytopath. Soc. Japan 50: 249-25
Doney, D.L. 1991. Morphology of north Atlantic beta. In: International Beta genetic resources network A
report on the 2nd International Beta genetic resources workshop held at the Institute for Crop Sci. Plant
Breeding, pp. 17-28. (Ed. L. Frese) Braunschweig, Germany 24-28 June 1991. Lexander, K. 1981. Physical and physiological seed characteristics influencing field emergence of sugar
beet. 44thWinterCongr. IIRB: 21ñ36. Orzeszko-Rywka, A. and Podlaski, S. 2003. The effect of sugar beet seed treatments on their vigour
PLANT SOIL ENVIRON., 49, 2003 (6): 249ñ254 Richard, G., Raymond, P., Corbineau, F. and Pradet, A.1989. Effect of the pericarp on sugar beet (Beta
vulgaris L.) seed germination: Study of the energy metabolism. Seed Science and Techno. 17:485ñ498. Podlaski, S. and Chrobak, Z. 1997. W˘aúciwoúci wodne otoczek wp˘ywaj¹ce na kie˘kowanie nasion
buraka cukrowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 439: 19ñ24. Rochalska, M. and Orzeszko-Rywka, A. 2008. Influence of alternating magnetic field on respiration of
sugar beet seeds Int. Agroph, 2008, 22, 255-259 6FRWW 5. /RQJGHQ 3&  The production of high_ quality seeds. Seed Ecology. Proceedings of the
nineteenth Easter school in agricultural science, university of Nottingham, 1972. 1973, 81-  UHI Wood, D.W., Longden, P.C. and Scott, R.K. 1980. The effects of mother-plant temperatures on seed
quality in Beta vulgaris L. (sugar beet) (In: Seed Production, pp. 257-270. (Ed. P.D. Hebblethwaite)
Butterworths, London.