دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، مهر 1392 (پاییز و زمستان 92)