بررسی اثر خشک کردن بذر به روش سیال سازی بر روی بنیه بذر دو رقم سویا با استفاده از آزمون سرما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

4 استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

چکیده

بهمنظور بررسی اثر دما و بستر خشککردن بر بنیه بذر دو رقم سویای کتول(DPX (و ساری(JK ،(آزمایشی با استفاده از یک دستگاه خشککن بستر سیال آزمایشگاهی در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج اجرا شد. بذرهای با رطوبت اولیه 17 -16 درصد، در دماهای 30 ،40 ،50 و60 درجه سانتیگراد در سه بستر خشک کردن ثابت، آستانه سیالسازی و بستر سیال خشک شدند. صفات مورد بررسی شامل درصد گیاهچههای عادی، طول گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، شاخص طولی و وزنی بنیه گیاهچه در آزمایشگاه و درصد ظهور نهایی گیاهچه در مزرعه و شاخص سطح برگ ارزیابی گردیدند. نتایج نشان داد دما و بستر بر صفات مورد بررسی تأثیرداشت و ارقام نیز واکنشهای متفاوتی نشان دادند. بالاترین درصد جوانهزنی و درصد ظهور نهایی گیاهچه در مزرعه مربوط به بذرهای رقم ساری(JK (خشک شــده در دمـای 40 درجـه سانتیگراد با بستر خشک کردن ثابت بود. طول و وزن خشک گیاهچه رقم کتول(DPX (برتر از رقم ساری(JK (بود. همچنین شاخص سطح برگ گیاهچه های حاصل از خشک کردن بذر رقم کتول(DPX (در دمای 30 درجه سانتیگراد و بستر خشک کردن آستانه سیالسازی بالاتر بود. نتایج نشان داد که دماهای خشک کردن 30 و40 درجه سانتیگراد دماهایی مناسب برای خشک کردن بذرهای با رطوبت بذر مورد بررسی با بسترهای خشک کردن مطالعه شده بود. همچنین در دماهای بررسی شده استفاده از بستر ثابت در دستگاه خشک کن سیال، برای خشک کردن بذر از نتیجه بهتری نسبت به دو بستر دیگر برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


Anonymus. 2002. Seed vigor testing handbook. Association of Official Seed Analysts(AOSA), Lincoln,
NE, USA. (Contribution, 32).
Bewley, J.D. and Black, M. 1994. Seeds. physiology of development and germination. Second
Edition. Plenum Press, N.Y. 445 pages.
Bianco, J., Lassechere, S. and Bulard, C. 1984. Gibberellins in dormant embryos of Pyrus malus L.
CV. Golden delicious, Plant Physiology, Vol, 116. pp: 185-188.
El-Refaey, F. and El-Dengawy, A. 2005. Promotion of seed germination and subsequent seedling
growth of loquat(Eriobotrya japonica ,Lindl) by moist-chilling and GA3 applications, Sciatica Horti.,
Vol, 105. pp: 331-332.
Hurburgh, c .1995. Soybean Drying and Storage. Iowa State University of Science and Technology,
University Extension.
Krzyzanowski, F.C., West, S. H., Francaneto,J. 2006. Drying soybean seed using air ambient
temperature at low relative humidity.RevistaBrasileira De Sements,vol. 28,n 2, p.77-83.
Perez, M. A., M. T. Aiazzi, J. A. Arguello. 1994. Physiology of seed vigor in groundnuts (Arachis
hypogaea L.) in relation to low temperatures and drought Advances en Investigation INTAEstacion
Experimental Agropecuaria Manfredi,1: 13-23.
Pouzet, A., A. Estragant, and J. Raimbault. 1983. Study of relationship between three criteria for
estimation of vigor in winter rape cultivar Jet Neuf: leaf area per plant, diameter at the neck and dry
matter accumulated in aerie parts. 6th International Rapeseed Conference. 149.
Rafiee,S.;Keyhani, A.;Mohammadi, A. 2008. Soybean seed mass transfer simulation during drying
using finite element method.World App. Scie. J. 4(2):284-288.
Randy, N. 2009. Soybean Storage and Drying .University of Minnesota Extension. Clay County. Nelse
1657@umn.edu.
Siddique, A.B. and D. Wright, 2003. Effect of different drying time and temperature on Moisture
percentage and seed quality (viability and vigour) of pea seeds (Pisum sativum L.). Asian J. Plant Sci.,
2: 978-982.
TeKrony, D. M., Egli, D. B., Wickham, D. A. 1989. Corn seed vigor effect on no tillage field
performance. I. field emergence. Crop Sci. 29:1523-1528.
TeKrony, D.M., Egli, D.B. 1977. Relationship between laboratory indices of soybean seed vigor and
field emergence. Crop Sci. 17:573-577.