تأثیر برخی تنظیم کننده‌های رشد بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کلزا (Brassica napus L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان - دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

به منظور بررسی اثر تیمار بذر با تنظیم کننده های رشد متیل جاسمونات(MJ (و اسیدسالیسیلیک(SA (بر جوانهزنی و خصوصیات گیاهچه بذر کلزای رقم هایولا401 ،این تحقیق در آزمایشگاه و مزرعه بر پایه طرح کاملاً تصادفی و با چهار تکرار اجرا شد. سطوح اسیدسالیسیلیک(SA (و متیلجاسمونات(MJ (بهترتیب عبارت بودند از غلظتهای 0 ،05/0 ،1/0 ،5/0 ،1 و 5/1 میلی مولار و 0 ،1 ،3 ،5 ،10 و 12 میکرو مولار و اثر آنها در آزمایشگاه بر درصد جوانهزنی، تعداد روزهایی که50 درصد بذرها جوانه زدند (G50 (و طول ساقه چه و ریشهچه و در گلخانه درصد ظهور نهایی گیاهچه (FEP ،(تعداد روزهای ظهور50 درصد گیاهچهها (E50 ،(تعداد روزهای بین10 تا 90 درصد ظهور گیاهچهها(90-E10 ،(میزان کلروفیل گیاهچهها و تعداد گیاهچههای باقیمانده در پایان آزمایش(نسبت بقاء) تعیین شدند. نتایج آزمایش نشان داد متیلجاسمونات(MJ (و اسیدسالیسیلیک(SA (بهطور معنیداری موجب بهبود صفات درصد جوانه زنی، طول ریشهچه و ساقه چه بذر کلزا نسبت به شاهد شدند. همچنین کاربرد این دو ماده موجب افزایش میــزان کلروفیــل و بقــای گیاهچهجهــای کلــزا در مقایســه با شاهــد شــد و از بین غلظــتهـــای مختلف مــورد بررســـی اسیدسالیسیلیک(SA (غلظت1/0 میلیمولار و غلظت5 میکرومولار متیلجاسمــونات(MJ (مــوجـب بیشترین بهبــود خصوصیــات جوانهزنی شدند.

کلیدواژه‌ها


Artka, R. and Kafashisedghi, M. 2000. Physiology of plant growth regulators. 2458. Tehran, Iran: Tehran
university Press.
Bajji. M., Kient. J.M., and Lutts, S. 2002. Use of electrolyte leakage method for assessing cell membrane
stability as a water stress tolerance test in durum wheat. Plant Growth Reg. 36:61-70.
Basra, S.M.A., Ashraf, M., Iqbal, N., Khaliq, A., and Ahmad, R. 2004. Physiological and biochemichal
aspects of pre-sowing heat stress on cottonseed. Seed Sci. Technol. 32: 765-774.
Bradford, K. J. 1986. Manipulation of seed water relations via osmotic priming to improve germination
under stress conditions. HortSci. 21: 1105-1111.
Creelman, R. and J. E., Mullet. 1997. Biosynthesis and action of jasmonate in plant. Annu .Rev. Plant
physiol. plant Mol. Biol .48: 355-381.
El- Tayeb, M. A. 2005. Response of barley grains to the interactive effect of salinity. Plant Growth Reg. 45:
215- 224.
Ghai, N., and R. C. Setia. 2002. Effects of paclobutrazol and salicylic acid on chlorophyll content, hill
activity and yield components in Brassica napus L. (cv. GSI- 1). Phytomorphology. 52: 83- 135.
 
Humphries, E. C. 1968. CCC and cereals. F. Crop Abs. 21: 91-99.
Khodaparast, H. 1994. Thechnology of edible oils. Gotenberg Press.
Khodary, S. E. A. 2004. Effect of salicylic acid on the growth, photosynthesis and carbohydrate metabolism
in salt- stressed maize plants. Int. J. Agri. Biol. 6: 5-8.
Kumar, G, J., Reddy, A. M., Naik, S. T. Kumr, S. G., Prasanthi, J., Srirangaya kulu, G., Reddy, P. C.
and Sudhaker, C.H. 2006. Jasmonic acid induced chane in protein pattern, antioxide enzyme actives and
preoxidase isozymes in peanut seedlings. Biol Plantarum. 50: 219- 226.
Nasibi, F. 2003. Effect of UV flames on some growth parameters and oxidative stress on canola (Brassica
napus L.). Shahid Bahonar University of Kerman.
Popova, L., A. Uzanova, and T. Pancheva. 1997. Salicylic acid: properties, biosynthesis and physiological
role. BLug. J. Plant Physiol. 23: 85- 93.
Rajasekaran, L. R., A. Stiles and C. D. Caldwell. 2000. Stand establishment in processing and the role of
salicylates in promoting germination at low temperature. Can. J. Plant Sci. 82: 443-450.
Sakhabutinova, A. R. 2003. Salicylic acid prevents the damaging action of stress factors on wheat plants.
Bulg. J. Plant Physiol, Special Issue. 314-319.
Senaratna, T. 2003. Acetyl salicylic acid Aspirin and salicylic acid induced multiple stress tolerance in bean
and tomato plant. Plant Growth Reg. 30: 157-161.
Senaratna, T., D. Touchell, E. Bunn, and K. Dixon. 2000. Acetyl salicylic acid and salicylic acid induced
multiple stress tolerance in bean and tomato plants. Plant Growth Reg. 30: 157- 161.
Singh, B., and K. Usha. 2003. Salicylic acid induced physiological changes in wheat seedlings under water
stress. Plant Growth Reg. 39: 137- 141.
Uzonova, A. N., and L. P. Popova. 2000. Effect of salicylic acid on leaf anatomy and chloroplast
ultrastructure of barley plants. Photosynthetica. 38: 243- 250.
Wang, S. Y. 1999. Methyl jasmonate reduces water stress in strawberry. Journal of Plant Growth Regulation.
18: 127- 134.
Zhang, Y., Chen, K., Zhang. Sh. and I., Fergusen. 2003. The role of salicylic acid in postharvest ripening
of kiwifruit. Post harvest Bio. Technol. 28: 67-74.
Zheng, G.H., Wilen, R.W., Slinkard, A.E., and Gusta, L.V. 1994. Enhancement of canola seed
germination and seedling emergence at low temperature by priming. Crop Sci.34: 1589-1593.