دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1391 (پاییز و زمستان 91) 
اثر تنش شوری و برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی ارقام و لاین های جو (Hordeum vulgareL.) در مرحله جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه

صفحه 117-127

سید محمدرضا احتشامی؛ زهرا امین دلدار؛ خداداد مصطفوی؛ محمد گلباشی؛ علی ایزدی دربندی؛ مهدی ضرابی


تأثیر برخی تنظیم کننده‌های رشد بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کلزا (Brassica napus L.)

صفحه 185-192

غزاله صفاری؛ ایرج اله دادی؛ سید محمد جواد آروین؛ حمید ایران نژاد؛ غلامعلی اکبری؛ ابوذر نعمتی قاسم آبادی


تأثیر کشت تأخیری گیاه مادری بر بنیه بذر برخی ارقام بهاره کلزا (.L napus Brassica (با آزمون جوانه زنی استاندارد

صفحه 147-160

سمانه متقی؛ سید مجید نجفی نوری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ آیدین حمیدی؛ فرشاد قوشچی