اثر آللوپاتیک عصاره گیاه سیاه تاغ (ammodenderon Haloxylon (بر جوانهزنی و برخی خصوصیات گیاهچه گااوبو صحرایی (desertorum Agropyron

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

آللوپاتی به اثر متقابل گیاهان بر روی یکدیگر با رهاسازی مواد شیمیایی در محیط رشد اطلاق می شود. در این مطالعه اثر آللوپاتیک عصاره ریشه و اندام هوایی سیاه تاغ (ammodenderon Haloxylon (در محیط آزمایشگاهی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار بر سرعت و درصد جوانهزنی بذر، طول ریشهچه، طول ساقهچه، وزن تر و وزن خشک گیاهچه بذرهای گااوبو صحرایی ( Agropyron desertorum (مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل غلظتهای مختلف عصاره اندام هوایی و ریشه سیاه تاغ با 7 سطح 0 ، 10 ،15 ،25 ،50 ،75 و 100 درصد هر یک بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره اندام هوایی و زیرزمینی سیاهتاغ در همه غلظتها، مانع جوانه زنی بذرهای گونه گااوبو صحرایی (desertorum Agropyron (شد. همچنین نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت عصاره، اثر بازدارندگی آن بیشتر شده و میانگین خصوصیات مورد بررسی کاهش یافت. بهعلاوه اثر بازدارندگی اندام هوایی سیاه تاغ بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه گااوبو صحرایی (desertorum Agropyron (نسبت به ریشه این گیاه بیشتر بود. بهطور کلی بر اساس نتایج این تحقیق، در مراتعی که گونه سیاه تاغ به منظور اصلاح خاک و یا کنترل فرسایش بادی در آن کاشته شده است، از گونه گااوبو صحرایی (desertorum Agropyron (جهت علوفه کاری استفاده نگردد زیرا این گونه تحت تأثیر مواد بازدارنده ی رشد که توسط اندام هــوایی سیاه تاغ آزاد میگردد، قرار گرفته و تولید مطلوب و مقرون به صرفه ای نخواهد داشت. بنابراین توصیه می شود که تحقیقات مشابه بر روی گونههای دیگر برای کاشت همراه با سیاه تاغ انجام شود.

کلیدواژه‌ها


Assareh, M. H., M. Ghorbani, M. Akbari khabaz, A. Ghamari zare and M. Emam, 2007.
Micropropagation, organogenesis and using new method of semiphotoautotrophic in Eucalyptus
gongylocarpa. Pajouhesh and Sazandegi, 75: 134-145.
Chiapusio, G., A. M. Sanchez, M. J. Reigosa, L. Gonzalez and F. Pellissier, 1997. Do germination indices
adequately reflect allelochemical effects on the germination process? Chem. Ecol. 23: 2445–2453.
Chon, S. U., H. G. Jang, D. K. Kim, Y.M. Kim, H. O. Boo and Y. J. Kina. 2005. Allelopathic potential in 
 
lettuce( Lactuca sativa) plants. Scientia Hort. 106: 309-317.
 ٍ◌Einhelling, F. A. 1995. Mechanism of action of allelochemicals in allelopathy. Allelopathy: Organisms,
Processes and Applications: 96-116.
Fahimipour, E and A. Tavili, 2008. Study of allelopathy effect of Artemisia sieberi on germination of
Salsola arbuscula. Proc. First Nat. Seed Sci and Technol Cong, Gorgan University.
Farshadfar, A. and R. Mohammadi. 2003. An evaluation of physiological indices of drought tolerance in
Agropyron using multiple selection index. Iranian J. Agric. Sci, 34: 635- 646.
Friedman, T. and M. Horowitz. 1971. Biologically active substances in subterranean parts of purple
nutsedge. Weed Sci. 19: 398-401.
Hakimi Meibodi, M. H., H. Sodaizadeh, and M. Shakeri, 2004. Preliminary investigation on allelopathic
and nematodicid effect of Haloxylon ammodenderon extract. Pajouhesh & Sazandegi, 62: 75- 80.
Henteh, A. 2004. Study of Atriplex planting effects on native plants and soil properties of Zarand-E- Saveh
Steppic rangelands. PhD dissertation in Range Science. Natural Resources Faculty of Tehran University.
Jefferson, L. V., and M. Pennacchio., 2003. Allelopathic effects of foliage extracts from four
Chenopodiaceae species on seed germination. J. Arid Environ. 55: 275-285.
Maighany, F., 2003. Allelopathy from concept to application. Partov-e- Vaghe Press. pp: 256.
Mardan, R., F. Lotfi Mavi, S. h. Kazemi, and S. Samadi Maman, 2008. Allelopathic effect of Sorghum
water extract on the germination and seedling growth of Portulaca oleracea. Proc of First Nati. Seed Sci
Technol Cong., Gorgan University.
Mohsenzadeh, S. 2000. Effects of Sorghum halepense and Cynodon dactylon on Triticum vulgare. J. Agric.
Nat. Res. Sci. 7: 47-54.
Molish, H. 1934., Der Ein flusseiner pflanze auf die andere allelopathie, G.Fischer,Jena.
Najafi Ashtiani, A., M. H. Assareh, M. A. Baghestani, and S. J. Angaji, 2008. The effects of methanolic
extract of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. on growth and germination rates of Chenopodium album L.
Iranian J. Medic. Arom. Plants. 24: 293- 303.
Rafezi, A., M. Farshadfar, and A. Farshadfar, 2008. Applied of biochemical marker at study of inside
species diversity of 17 population of Agropyron elongatum. Gen. Silvicul. Beech, 16: 247-253.
Razmjuie, A., Tavili, M. Jafari, A. Henteh and M. H. Assareh, 2008. Comparing allelopathic effect of
Zataria multiflora on seed emergence and developmental properties of Stipa arabica and Symbopogon oliveri
Seedlings. Rangeland, 4: 421-435.
Rice, E. L. 1974.Allelopathy.Academic press, New York.
Rice, E. L. 1984. Allelopathy.Academic press, Inc. Orlando, FL.
Ross, M. A., and J. L. Harper, 1972. Occupation of biological space during seedling establishment. J. Ecol,
60: 77–88.
Samedani, B., and M. A. Baghestani 2005. Comparison of allelopathic activity of different Artemisia
species on seed germination rate and seedling growth of Avena ludoviciana. Pajouhesh & Sazandegi No: 68,
pp: 69- 74.
Soltanipour, M. A., Rezayi, M. B., and A. Moradshahi, 2004. Study of allelopathic effects of essential oils
of Zhumeria majdae on Lepidium sativum and Echinochloa crus-galli. Pajouhesh & Sazandegi, 65: 8- 14.
Sorkhy lalelo, F. 2008. Consideration on allelopathic effects of aquatic extracts of bottle grass (Setaria
viridis) and barley (Hordeum vulgare) on soybean (Glycine max) germination. Proceeding of First National
Seed Sci. Technology Congress, Gorgan University. Not publication.
Turk, M. A., Tawaha A. M. 2003. Allelopathic effect of black mustard (Brassica nigra) on germination and
growth of wild oat (Avena fatua). J. Crop Protec. 22: 673- 677.
Witkowski, E. T. F. 1991. Growth and competition between seedlings of Protea repens (L.) and the alien
invasive, Acacia saligna (Labill.) Wendl. in relation to nutrient availability. Functional Ecol. 5: 101–110.