تاثیر پوشش دار کردن بذر توتون بر جوانه زنی و ظهور گیاهچه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/ گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، قائم شهر، مازندران، ایران.

2 استادیار/ گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، و احد قائم شهر، قائم شهر، مازندران، ایران.

3 دانشیار پژوهش/موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج، ایران.

4 استادیار/ گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، قائم شهر، مازندران، ایران.

چکیده

به­ منظور بررسی اثر ابعاد مختلف بذر پلت ­شده بر جوانه ­زنی بذر و ظهور گیاهچه در خزانه توتون گرمخانه­ ای رقمK326، این تحقیق در مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش(بهشهر) در سال 1396 با استفاده از دستگاه پلت­ بذر با محفظه دوار براساس طرح کاملاً تصادفی باچهار تکرار انجام شد. بذرهای توتون ابتدا بوجاری و سپس با محلول سه درصدنیترات پتاسیم تیمار ­شدند. سپس بذرها با ترکیبات حاوی حشره­ کش، قارچ­ کش و پودر مخصوص پوشش ­دار شدند. بذرهای پلت­ شده پس از خشک شدن، با غربال­ های گرد با قطرهای 1، 1.5و2 میلی­متر تفکیک و به­ همراه بذرهای لخت و پلت شده وارداتی مورد آزمایش قرار گرفتند. همچنین برای ارزیابی تأثیرمدت انبارکردن برخصوصیات مورد بررسی، بذرها به مدت یک سال در شرایط دمای10 درجه سانتی­گراد رطوبت نگهداری شدند. درصد گیاهچه­ های عادی بلافاصله و یکسال پس از پلت کردن و ضریب سرعت جوانه ­زنی بذرها بلافاصله پس از پلت­ کردن با آزمون جوانه ­زنی استاندارد در آزمایشگاه و درصد ظهور گیاهچه در خزانه بلافاصله ویکسال پس از پلت­ کردن تعیین شدند. نتایج نشان ‌داد بذرهای پلت شده با قطر دو میلی­متر از کمترین درصد گیاهچه­ های عادی، درصد ظهور گیاهچه­ در خزانه بلافاصله و یکسال پس از پلت کردن بذرها و ضریب سرعت جوانه­ زنی بلافاصله پس از پلت­کردن بذرها برخوردار بودند. همچنین بذرهای پلت نشده بیشترین مقادیر این ویژگی­ها را به خود اختصاص دادند و قابلیت جوانه ­زنی و ظهور گیاهچه بذرها یکسال پس از پلت کردن کاهش معنی‌دار نشان نداد. براساس به نتایج این تحقیق بذرهای پلت شده با قطر 1.5 میلی­متر از قابلیت جوانه­ زنی و ظهور گیاهچه بهتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


Amict, C., J.P. Bcnoit, P. Gadillc, and J. Richrand. 1998 .Piepalion of ilnzobacteria- containing Polimermicroparticles using a complex coacervation method. Physicochemical and Engineering Aspects. 144: 179-190.

Anonymous, 2013. Hand book for seedling evaluation(3rd.Ed.). International Seed Testing Association (ISTA), Zurich , Switzerland.

Anonymous, 2014. International rules for seed testing. International Seed Testing Association (ISTA), Zurich , Switzerland.

Anonymous, 2015. Agriculture statistics, first volume-horticultural and field crops, 2009-10 crop year. Ministry of Jihad-e-Agriculture, Programming and economics deputy, Statistics and Information Technology Office, (In Persian).

Balouchi, H. R., and S.A.M. Sanavy. 2009 .Electromagnetic field impact on annual medics and dodder seed germination.Int. Agrophy. 23(2): 111-115. 

Bertagnolli, C.M., N.L. Menezes, L. Storck, O.S. Santos, and L.L. Pasqualli. 2003. Desempenho de sementesnuas e peletizadas de alface (Lactuca sativa L.) submetidasaestresseshídrico e térmico. [Performance of bare and pelleted lettuce (Lactuca sativa L.) seeds subjected to water and thermal stresses.] RevistaBrasileira de Sementes, 25: 7-13.

Caldeira, C.M., M.L.M. de Carvalho, R.M.  Guimarães, and S.V.B. Coelho. 2014.Physiological priming and pelleting of tobacco seeds. Seed Sci. Technol.42:180-189

Caldeira, C.M., M.L. Moreira de Carvalho, R.M. Guimarães, and S.V. Boas Coelho, 2016. Qualidade de sementes de tabacodurante o processo de pelotização e armazenamento. Ciência Rural, Santa Maria. 46(2): 216-220.

Clarke, J.J.  2001. Development of a Greenhouse Tobacco Seedling Performance Index. MScthesis, Virginia Polytechnic Institute and State University.

Caruso, L.V., R.C. Pearce, B. Gilkinson, and L.P. Bush. 2000. Effect of seed pellet modification on spiral root formation of tobacco seedlings.Agron. Notes, 33(2):1-5.

Cui,H., W.Ma, Y. Guan, Y. Li, Y. Zheng, and J. Hu. 2012. Intelligent” seed pellets may improve chilling tolerance in tobacco. Frontiers Life Sci. 6(3–4): 87–95.

Dadlani, M., V. shenoy, and D.V. Seshu. 1992. Seed coating to improve stand establishment in rice. Seed Sci. Tecnol. 20: 307-313.

Finch-Savage, W.E., and G. Leubner-Metzger. 2006. Seed dormancy and the control of germination. New Phytol.171:501–523.

Franzin, S.M., N.L. Menezes, D.C. Garcia, and T. Roversi. 2004.Avaliação do vigor de sementes de alfacenuas e peletizadas. [Vigour assessment of bare and pelleted lettuce seeds]. RevistaBrasileira de Sementes, 26: 114-118.

Halmer, P. 2000. Commercial seed treatment technology. pp:257-286.  In: M. Black, and J.D. Bewely (Eds.), Seed technology and biological basis, CRC Press.

Hashimoto, T. 1961. Increace in percentage of gibberellin-induced dark germination of tobacco seeds.by N-eompounds. Bot.l Magazine (Tokyo) 71:430-431.

Leubner-Metzger, G. 2003.Functions and regulation of b-1,3-glucanase during seed germination, dormancy

release and after-ripening. Seed Sci. Res. 13: 17-34.

Leubner-Metzger, G., C. Fründt, and F. Meins, Jr. 1996. Effects of gibberellins, darkness and osmotica on endosperm ruptureand class I ß-1,3-glucanase induction in tobacco seed germination.Planta. 199: 282-288.

McDland. M.B., and O.L. Copland. 1997. Seed production principles and practices. Chapman and hall. New York.

Nascimento, W.M., J.B.C. Silva, P.E.C. Santos, and R. Carmona. 2009.Germinação de sementes de cenouraosmoticamentecondicionadas e peletizadas com diversosingredientes. [Germination of carrot seeds osmotically primed and pelleted with diverse ingredients]. Hortic. Brasileira. 27: 12-16.

Oliveira, J.A., C.E. Pereira, R.M. Guimarães, A.R. Vieira, and J.B.C. Silva. 2003. Efeito de diferentes

materiais de pelotizaçãonadeterioração de sementes de tomatedurante o armazenamento. [Effect ofdifferent pelleting materials on tomato seed deterioration during storage]. RevistaBrasileira de Sementes. 25: 20-27.

Ponnuswamy, A.S. 2006. Current scenario of seed plleting in agricultural crops. pp: 231-236. In: K. Vanagamudi, K. Natarajan, R. Umarani, N. Natarajan, A. Bharati, and T. Sarvanana (Eds.). Advances in seed science and technology. vol.I: Recent trends in seed technology and management. Agrobios, India.

Santos, F.C., J.A. Oliveira, E.V.R. Von Pinho, R.M. Guimarães, and A.R. Vieira. 2010.Tratamentoquímico, revestimento e armazenamento de sementes de Brachiariabrizanthacv. Marandu. [Chemical treatment, coating and storage of BrachiariabrizanthaMarandu seeds]. RevistaBrasileira de Sementes. 32: 69-78.

Ranal M.A. and D.G. de Santana. 2006. How and why to measure the germination process? RevistaBrasil.    Botanicue. 29(1):1-11.

Umarani, R., R. Jerlin, and K. Vanagamudi. 2006. National and international scenario of firms and machinery in plleting and coating. pp: 247-252. In: K. Vanagamudi, K. Natarajan, R. Umarani, N. Natarajan, A. Bharati, and T. Sarvanana (Eds.). Advances in seed science and technology: vol.I: Recent trends in seed technology and management, Agrobios, India.

Valdes, V.M., J. Bradford, and, K.S. Mayberry. 1985. Alleviation ofthermodormancy in coated lettuce (Lactuce sativa)cultivar empire by seed priming. Hortic. Sci. 20:1112-1114.